Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima - AREALKLIM

År om annet skjer det ekstremværutløste naturulykker i Norge som fører til tap av menneskeliv og stor skade på bygninger, veier og annen fysisk infrastruktur. Som følge av klimaendringene er det rimelig å anta at klimarelaterte naturskadehendelser vil bli mer vanlige i fremtiden.

På Vestlandet vil vi kunne oppleve flere flom og jord- og snøskredhendelser. Samtidig vil havnivåøkningen føre til at stormflo kan gjøre større skade i årene som kommer. Endringer i samfunnet kan også føre til at samfunnet blir mer eksponert for klimapåvirkning. Kommuners og fylkeskommuners arealplanlegging spiller derfor en sentral rolle i å redusere skadeomfanget av klimarelaterte naturskadehendelser.

Prosjektets hovedformål er å styrke muligheten til å forebygge klimarelaterte naturskader på fysisk infrastruktur gjennom gjennom regional- og lokal arealplanlegging. Prosjektet vil gjøre dette ved å:

1) systematisere og analysere nylige erfaringer om hvorvidt klimarelaterte naturskadehendelser som omfatter fysisk infrastruktur kan relateres til svakheter i planlegging og oppfølging av vedtatte planer eller om de skyldes i hovedsak uforutsette klimaendringer.

2) På grunnlag av (1) utvikle (a) et bedre kunnskapsgrunnlag og nye styringsverktøy for å bedre den kommunale og fylkeskommunale arealplanleggingens evne til å forebygge klimarelatert naturskade på fysisk infrastruktur, og (b) utvikle innhold i undervisningsopplegg om naturskade, klimaendringer og arealplanlegging.

Samarbeid

FoU: Høgskolen i Sogn og Fjordane, Bjerknessenteret i Bergen og Miljølære.no
Brukerpartnere: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Sogn- og Fjordane Fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune,  Møre og Romsdal Fylkeskommune, Norges Vassdrags- og Energidirektorat,
Delfinansierende samarbeidspartner: Statens Naturskadefond

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, NVE
I samarbeid med:
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Bjerknessenteret
Prosjektnummer:
6257
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt: