Ledig stilling

Vi har to ledige stillingar, forskar innan klimaomstilling og trainee innan klima- og miljøforsking

Kunne du tenke deg å forske på korleis vi kan løyse globale og lokale klima- og miljøutfordringar? Både forskarstillinga og traineen vil vere knytt til forskningsgruppa for klima og miljø og kan bli kopla til forskingssenteret Noradapt (Norsk senter for berekraftig klimatilpassing), som Vestlandsforsking leier. Senteret arbeider for å styrke samfunnet si evne til klimatilpassing og rettar seg både mot privat og offentleg sektor.

Forskar innan klimaomstilling

Om stillinga

Vestlandsforsking har stor aktivitet på området klimaomstilling og ønskjer å tilsetje ein seniorforskar som får tilknyting til forskingsgruppa for klima og miljø og forskingssenteret Noradapt (Norsk senter for berekraftig klimatilpassing). Noradapt har som mål å styrke samfunnet si evne til klimatilpassing innafor rammene av ei berekraftig utvikling og rettar seg både mot privat og offentleg sektor. Arbeidet inneber difor kontakt med offentlege og private verksemder og aktørar som på ulike måtar må tilpasse seg klimaendringane, og arbeidsoppgåvene kan til dømes omfatte formidling og rettleiing i tillegg til tradisjonell forskingsaktivitet.

Aktuelle forskingstema er analyse og handtering av klimarisiko, klimatilpassing, energiomstilling, sirkulær økonomi og berekraftig utvikling.

Kvalifikasjonar

Du bør ha ei fagleg hovudforankring innan samfunnsfag og gjerne kompetanse på både kvantitative og kvalitative metodar. Søkarar med relevant doktorgrad og forskarerfaring vil bli føretrekte. Vi er også opne for søkarar utan doktorgrad som har relevant erfaring frå privat eller offentleg verksemd.

Du må trivast med oppdragsforsking og kunne delta i faglege fellesskap på tvers av disiplinar. Vi legg vekt på sjølvstende, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men òg trekk som god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. I tillegg er det viktig at du har god munnleg og skriftleg formuleringsevne både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr 

Fagleg interessante og utviklande oppgåver, godt arbeidsmiljø og gode velferdsordningar. Vi har velutvikla samarbeidsnettverk både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Løn etter avtale. Arbeidsstad er Sogndal.

SØK HER

Vi ser fram til å høyre frå deg.

 

**************

 

Traineestilling innan klima- og miljøforsking

I traineestillinga vil du arbeide med fleire pågåande prosjekt innan eitt eller fleire tema på feltet klima og miljø. For tida har vi prosjekt knytt til klimaomstilling, tilpassing til klimaendringar, energiomstilling, planlegging og berekraftig utvikling, naturressursforvaltning, berekraftig produksjon og forbruk, livsløpsanalysar og sirkulær økonomi.

Kven er du?

 • Vi søker etter ein dyktig og motivert trainee med utdanning på masternivå innan planfag, samfunnsfag eller industriell økologi og sirkulær økonomi. Du bør fortrinnsvis ha erfaring med både kvalitative og kvantitative metodar.
 • Du har samfunnsfagleg og/eller teknologisk kompetanse og interesse for å arbeide med klimaomstilling, klimatilpassing eller industriell økologi.
 • Vi legg vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet, og du må ha god munnleg og skriftleg formuleringsevne både på norsk og engelsk.

Som trainee i Vestlandsforsking tilbyr vi deg:

 • spennande forskings- og utviklingsoppgåver
 • ein unik start på forskarkarrieren
 • nettverk med forskarar, samarbeidspartnarar og oppdragsgjevarar
 • fagleg og personleg utvikling
 • ein mentor som følgjer deg opp
 • innsyn i eit mangfaldig og innovativt næringsliv og offentleg sektor

Vi tilbyr fagleg interessante og utviklande oppgåver, triveleg arbeidsmiljø og gode velferdsordningar. Vi har velutvikla samarbeidsnettverk både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Vestlandsforsking arbeider systematisk for å sikre likeverd, mangfald og god kjønnsbalanse.

Løn etter avtale. Arbeidsstad er Sogndal.

Søknadsfrist: 15. mars 2023 og du søker gjennom Framtidsfylket Vestland sitt program for traineear 2023/24 - lenke til søknadsskjema finn du HER.

For meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med:

Forskingsleiar for klima og miljø, Halvor Dannevig: 976 76 397, hda@vestforsk.no

Direktør Anne Karin Hamre: 979 86 511, akh@vestforsk.no

Vi ser fram til å høyre frå deg!

 

Tre forskarar om Vestlandsforsking som arbeidsplass

 

Malin Waage, seniorforskar innan teknologi og samfunn med stordata som felt

jente i allversjakke med ullhue i fjellandskap med busetnad

Då eg først kom til instituttet, møtte eg ein hyggeleg og fagleg engasjert gjeng som var lett å bli kjent med – det er eit miljø og mogelegheiter her til å utfolde, utfordre og engasjere seg på mange ulike måtar. Problemet eg fort støytte på, var at arbeidsdagen var litt for kort til alt eg hadde lyst til å gjere (men sjølvsagt ikkje må).

Det er ikkje berre Vestlandsforsking som er passe stort, men også Sogndal som stad. Når det skjer noko her, møter ein på kjentfolk. Og så er jo naturen utruleg flott, og vêret behageleg!

 

Malin vart tilsett som forskar i august 2022 på feltet stordata. Ho har ein doktorgrad i marin geologi og geofysikk frå UiT Norges arktiske universitet, der ho også har hatt ei postdoktorstilling. Før doktorgraden arbeidde ho eit par år i selskapet Baker Hughes, der ho hadde ansvar for generell datainnsamling og overvaking av boreoperasjonar.

 

Agnes Brudvik Engeset, seniorforskar i reiseliv med rural turisme som hovudfelt

Først og fremst er det kjekt å jobbe på Vestlandsforsking. For å seie det slik: Eg har ikkje kollegaer, men vener på jobb!

Kvinne i kvit bluse i sal med lys frå fjorden og treskjeringar

Det er også ein utfordrande jobb som krev at eg brukar alle sider ved meg sjølv. Eg er også glad i formidling og får snakke til ulike mottakarar, frå reiselivsnæringa, til det offentlege, til folk flest - men også til andre i forskingsverda, gjennom vitskaplege artiklar og presentasjonar.

Eg set også stor pris på ein fleksibel kvardag der eg styrer kalendaren mykje sjølv. Samtidig får eg høve til å utforme sjølve arbeidet mitt, både kva eg skal forske på og kven eg skal samarbeide med. 

Agnes har arbeidd som forskar ved Vestlandsforsking sidan 2008. I 2021 avla ho ein doktorgrad innan rural turisme ved Institutt for geografi på NTNU. Avhandlinga tek for seg korleis gardsturisme og distriktshotell tilpassar seg endringar i reiselivet med særleg vekt på overlevingsevna i familieeigde verksemder.

Forskingsfelta hennar er rural turisme, fritid og fritidsforbruk og berekraftig reiseliv.

 

 

Torbjørn Selseng, stipendiat på feltet berekraftig klimatilpassing

Litt som bygda elles, er Vestlandsforsking ei samling av fine folk med ulike fag og interesser og med mykje ungt mot. Organisasjonen er så stor at me kan hevde oss som eit kollektiv, og så liten at det går fint å halde kollektivet intakt. Me har stor fridom (og store cellekontor), så det er lett å trivast i si eiga boble òg når det trengs.

ung mann i anorakk og panneband med illustrasjon av sau bak seg

Eg er frå Sogndal, så det er kanskje ein smule subjektivt, men det er jo vanvittig fint her. Og kort veg til fjells.

Torbjørn har mastergrad i klimaomstilling frå Høgskulen på Vestlandet og held for tida på med ein doktorgrad om berekraftig klimatilpassing. Han har òg erfaring som journalist i NRK og som gründer. Han vart tilsett ved Vestlandsforsking i 2019.

 

 

Send oss gjerne ein open søknad.

Sosial samling på benk i sommarvêr ved grøn fjord med fjell bak
Sommarfest på Ytre Eikjo. Foto: Kyrre Groven

Dette er Vestlandsforsking

 • Forskingsinstitutt i Sogndal
 • Utfører regionale, nasjonale og internasjonale forskingsoppdrag for næringsliv, offentleg og sivil sektor
 • Lang tradisjon for internasjonalt forskingssamarbeid
 • 37 tilsette i eit spennande fagmiljø
 • Tverrfagleg forsking på felt som klima, miljø, energi, IKT, regional utvikling og reiseliv