Er dagens kommunale arealplanlegging i stand til å sikre samfunnet mot klimaendringer?

Rapport
Id:
2014-10

Resultat frå analyse av fem pågåande planprosessar er analysert med tanke på korleis spørsmålet om førebygging av naturskade og tilpassing til klimaendringar er handtert. Desse analysane vert samanlikna med resultata frå analysane av dei historiske naturskadehendingane for å få svar på om kommunar i dag arbeider på ein betre måte enn tidligare i det å førebyggje naturskadehendingar.