Klimatilpassing

Rettleiar om lokal klimatilpasning

Vestlandsforsking var mellom dei første til å forske på korleis samfunnet kan tilpasse seg endringar i vêr og vêrmønster. Sidan 2005 har vi samarbeidd med kommunar, private og offentlege verksemder, organisasjonar og styresmakter for å bidra til eit godt kunnskapsgrunnlag om tilpassing til klimaendringar. Vårt bidrag er i hovudsak samfunnsvitskapleg, men vi har tette band til naturfaglege miljø.

Gjennom arbeidet med lokal klimasårbarheit og klimatilpassing, er beredskap og samfunnstryggleik òg blitt viktige forskingstema. Vestlandsforsking har mellom anna bidrege til å formidle stoff på den nasjonale portalen www.klimatilpasning.no og har fått tildelt ei rekkje store utgreiingar lyst ut av KS FoU på dette fagområdet.

Dei viktigaste akademiske samarbeidspartane på feltet klimatilpassing er CICERO senter for klimaforskning, Nordlandsforskning, Nord Universitet, Bjerknessenteret, Norsk institutt for vannforskning og jordforskarar ved Norsk institutt for bioøkonomi.

På feltet klimatilpassing har Vestlandsforsking eit tett samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, KS Sogn og Fjordane, Statens Vegvesen Region Vest, NVE Region Vest, Norsk Bremuseum, og Høgskulen på Vestlandet gjennom ein regional partnarskap. Desse aktørane har sidan 2016 gått saman om å arrangere ein årleg, nasjonal konferanse om klimatilpassing.

 

Publikasjonar

Artiklar

 • ""

  Tone Rusdal er ein av traineeane i årets kull i Framtidsfylket si traineeordning. Ho kjem til fylket med ein fersk master og skal jobbe ved Vestlandsforsking med klimaforsking.

 • Aktuelt
  The 5th International Conference on Climate, Tourism and Recreation

  I sommer har forskere fra 15 ulike land vært samla i Umeå i Sverige for å diskutere forskning fra feltet reiseliv og klimaendringer. Ida Marie Gildestad representerte Vestlandsforsking.

 • ""

  Fylkestinget i Sogn og Fjordane har no løyvd 1,2 millionar kroner til etableringa av eit kunnskapssenter for berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking. Målet med senteret er utvikling av ny kunnskap til bruk for næringsliv og offentlege etatar i arbeidet med å utvikle gode løysingar for tilpassing til klimaendringar.

 • Konferanse
  Ida Marie Gildestad

  Sommarens flaumar både i Utvik, USA og Asia, gav dei 150 deltakarane på Klimaomstilling 2017 kjensla av å vere på ein høgaktuell konferanse.