Regional utvikling og digitalisering

Vestlandsforsking mobiliserer til og utfører forskingsprosjekt, evalueringar og analyserer føresetnader og ringverknader i prosjekt og utviklingsprosessar som omhandlar digitalisering og regional utvikling. Vi deltek regional kompetansedeling og nettverk saman med privat og offentleg sektor og andre FoU-institusjonar. Vi har særleg bidrege med kunnskap knytt til regionale IKT-satsingar, og då ofte utvikla læring basert på regionale, nasjonale og internasjonale samarbeid. 

Vestlandsforsking har sidan 1985 forska på tema, tenester og næringar som er viktige for digitalisering og regional utvikling. Vi har hatt særleg vekt på Vestland, men problemstillingane har og vore relevante for nasjonale og internasjonale prosjektsamarbeid.

Regional utvikling vert til i eit samspel mellom politikk, næringsliv, forsking og utdanning. Omstilling i teneste- og produktutvikling er sentralt og ofte bygd på nytenking knytt til miljø og dei naturressursane fylket er så rikt på. Menneska i regionen er sentrale, med sin kompetanse, si arbeidskraft, sin kultur og identitet. Næringsutvikling, tenesteutvikling, innovasjon, stadutvikling og demografi er ofte tett samanvevde i forskingsprosjekta våre.

Arbeidet vårt innan digitalisering og regional utvikling har vore sentralt for Forskingsrådet sine regionale program. Vi har lang erfaring med mobilisering av næringsliv til innovasjon og omstilling med bruk av forsking, men og forsking i og for næringslivet. Kommunane sine utfordringar og behov har og vore sentrale i, t.d., prosjekt knytt til digitalisering i helsesektoren. I mange av prosjekta er det også naturleg å trekkja inn statleg sektor, sidan ei heilskapleg tilnærming er nødvendig for å få eit godt resultat av digitalisering i offentleg sektor.  

 

 

 

Prosjekt

Artiklar

 • laptopp og hender

  Å være mykje på skjerm er ingen garanti for at ungdom finn vegen på Nav sine nettsider. Det viser ein ny studie av digitale ferdigheiter blant ungdom utanfor arbeid, opplæring og utdanning. – Visse grupper er meir sårbare enn andre i digitaliseringsprosessen samfunnet vårt går gjennom, seier Gilda Seddighi.

 • Kvinne i møterom, snakkar til deltakarar

  IT-forum Vest og Vestlandsforsking inviterer til ein ny og utvida IT-konferanse i lag med samarbeidspartar i næringsliv og offentleg sektor. – Dette er ein tradisjonsrik konferanse som har hatt ein pause. Akkurat som organisasjonen har konferansen no eit breiare nedslagsfelt, seier forskar Øyvind Heimset Larsen. – Skal vi vere gode på teknologi, ser vi at vi må jobbe saman, seier organisator Anne Mette Hjelle.

 • Middelaldrande mann med briller og vanlege klede står i trapp i eit moderne høgskulebygg

  – Dei siste åra har pedagogane i større grad innteke førarsetet, seier Øyvind Heimset Larsen ved Vestlandsforsking om IKT i opplæring og utdanning. På neste utgåve av konferansen, som av omsyn til smittevern er utsett til mars 2022, legg IT-forum Vest vekt på å vise fram dei gode døma på bruk av IKT i sektoren.

 • Kvinne med skjerf smiler til kamera. Tidsskrift-hylle i bakgrunnen.

  Vestland fylkeskommune og nøkkelaktørar i FoU-sektoren i Vestland har skipa eit nytt nettverk. Horisont Vestland skal sikre at regionen dyrkar fram gode søknader til EU sitt nye forskingsprogram.

 • Ung mann på veranda med fjell og bygd bak seg, ser i kamera

  Eit nytt forum samlar viktige aktørar innan forskings- og utviklingsarbeid i fylket. Eit sentralt mål er å styrke forsking som skapar innovasjon for næringsliv og offentleg sektor i Vestland fylke.

 • Foto

  Kan kultur, handel og reiseliv gje kvarandre eit løft gjennom nytenking og samarbeid? Det er ideen bak eit nystarta forskingsprosjekt i Sunnfjord.