Korleis vinne lokalsamfunnets aksept for produksjon av energi frå vasskraft og fjordvarme?

Av:
Artikkel
Id:
2022
Utgjevar:
Universitetsforlaget
Tidsskrift:
Fjordatologien

Det grøne skiftet krev ein kraftig auke i produksjonen av fornybar energi. Samstundes har motstanden mot til dømes vindmøller vorte formidabel. Som kraftfylke må Vestland adressere både grøn kraftutbygging og grøn næringsutvikling. For å realisere dette må utbyggingsaktørar vinne sosial aksept i lokalbefolkninga. Denne artikkelen brukar erfaringar frå tre typedøme til å drøfte korleis slik sosial aksept kan oppnåast. Døma er vasskraftkommunane Høyanger og Luster, og Fjordvarme AS i Stad kommune.