Utredning av modeller for drift, finansiering og tilskuddsordninger for kultur, idrett og friluft i Nye Asker kommune

Nye Asker kommune ønsker å legge til rette for at alle innbyggere får en reell mulighet til deltakelse i ulike fritidsaktiviteter gjennom et mangfoldig tilbud. Som følge av sammenslåingen av de tre tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker, er det behov for et bedre beslutningsgrunnlag for hvilken praksis som skal gjelde i den nye kommunen.

Vestlandsforsking og Telemarksforsking skal samle og analysere kunnskap om praksis og erfaringer fra de tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker. Utredningen skal omfatte organisering og finansiering av anlegg og arenaer, tilskuddsordninger og aktiviteter. Forskerne skal også samle kunnskap fra sammenlignbare kommuner.

Kunnskapsgrunnlaget fra de tidligere kommunene skal sammenstilles i en nullpunktanalyse. Sammen med kunnskapen fra de sammenlignbare kommunene, skal denne analysen lede fram til framtidsscenarier for mulige modeller i den nye kommunen knyttet til drift, finansiering og tilskuddsordninger innen idrett, friluftsliv og kultur. Forslagene til modeller skal ta hensyn til Asker kommunes mål for medborgerskap.

Vestlandsforsking og Telemarksforsking skal også foreslå indikatorer som kan brukes for å kunne måle effekten av tilskudd og foreslåtte framtidsmodeller. I tillegg kommer en vurdering av behovet for alternative aldersinndelinger av brukere innen idrett, kultur og friluftsliv.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nye Asker municipality
I samarbeid med:
Telemarksforsking
Prosjektnummer:
6553
Prosjektleiar:
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Prosjektmedarbeidarar:
Gruppeleiar Teksam (permisjon)
Aktuelt:
  • Foto

    – Nye kommunar bør vere raskt ute med å utjamne fritidstilbodet til innbyggarane, seier forskar Anna Maria Urbaniak-Brekke. 4. juni la Vestlandsforsking og Telemarksforsking fram funn frå ein ny studie om korleis kultur, idrett og friluftsliv bør organiserast og finansierast i den nye storkommunen.

  • Foto

    Nye Asker kommune treng svar på korleis dei best kan legge til rette for kultur, idrett og friluftsliv. I eit nytt prosjekt skal Vestlandsforsking og Telemarksforsking skaffe kommunen oversikt over måtane det kan gjerast på.