"Niliv": innovasjonsøkosystem for stadutvikling - Lærdomar frå 8 nettverk

Artikkel
Id:
Juni 2021
Utgjevar:
Universitetsforlaget (Idunn)
Tidsskrift:
Stadutvikling, Fjordantologien 2021

Artikkelen drøftar korleis innovasjonsøkosystem, samarbeid i nettverk av ulike grupper av aktørar, kan vere til hjelp i stadutvikling. Over 50 intervju er gjort
frå 2012 til 2020 med sentrale aktørar i utvalde nettverk i Sogn og Fjordane. Konklusjonen er at systemet må ha i seg «NILIV»: tydeleg skaping av nytte i nettverket og
samfunnet rundt, lansering av innovasjonar, høg grad av legitimitet og ein sterk institusjonell kapasitet. Elementa må vedvare for at dei berekraftige systema skal styrkje
stadutviklinga.