TEKNOLØFT Sogn og Fjordane skal utvikle, styrke og næringsrette forskingsmiljøa ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking med auka kapasitet og kompetanse innan digitalisering og automatisering, og gjennom det gjere fou-miljøa meir relevante for næringslivet i Sogn og Fjordane.

Prosjektet har som målsetting å auke næringslivet sin bruk av forsking til utvikling og innovasjon, og stimulere til samarbeid med nye nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar. Hovudsatsingane i prosjektet er å legge til rette for meir stegvis automatisering med robotar i små og mellomstore bedrifter, og å næringsrette og utvikle eit sterkt kompetansemiljø innan Big Data som kan gjere næringslivet betre i stand til å bruke eksisterande og nye data til innovasjon og omstilling. Satsinga skal auke toppkompetansen i FoU-miljøa, og utdanne nye doktorgradsstipendiatar på næringsrelevante problemstillingar. Prosjektet vil utvikle nye etter- og vidareutdanningstilbod og ei ny masterutdanning innan robotikk og digitalisering for å auke tilgangen på relevant og kompetent arbeidskraft for næringslivet i fylket. Satsinga skal bidra til omstilling og åtferdsendring i næringslivet, og ein vesentleg del av prosjektet er retta inn for å dele kunnskap, problemstillingar og kompetanse i samarbeid mellom fou-miljø og næringsliv og til brubygging mot nasjonale og internasjonale fou-miljø.

Det vil vere eit særleg fokus på samarbeid med IT-verksemder som ligg langt framme innan digitalisering av produksjon og tenesteyting, produksjonsnæringar og energibransjen.

I media: 

Kunnskapsparken, artikkel: Ved hjelp av milliardar med vêrdata, kan Mads fortelle når du handlar flest appelsinar

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskningsrådet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet (hovudprosjektleiar)
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane
Sintef
Verksemder i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6490
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
 • LMD på Amble Gård

  Smart teknologi spelar ei viktig rolle i landbruket sin del av det grøne skiftet. Nyleg fekk ei avdeling frå Landbruks- og matdepartementet høyre om spennande, ny forsking på teknologien som står sentralt i denne overgangen, og forsking på klimatilpassing og klimarisiko som kryssar landegrenser.

 • Kvinne og mann smiler til kamera, står ute

  Dei nytilsette stordataforskarane Bjørn Christian Weinbach og Malin Waage deler både kontor og visjonar for stordata i næringslivet i Sogn og Fjordane. – Malin er ein forskar som vil bryne seg på programmering, medan eg er ein programmerar som gjerne vil bryne meg på forsking, oppsummerer Bjørn Christian.

 • Robot i tunnel, bringebærplanter i bakgrunnen og publikum som ser på og tek bilete.

  Under ein gjennomsiktig teltduk i bakkane over Sognefjorden, blir lange rekker av slanke, høge bringebærskot overvaka av ein liten, gul robot. På det nyopna testanlegget jobbar forskarar med å utvikle framtidas bærnæring, med hjelp frå lokale bønder.

 • bær og robot

  Om nokre år er det ikkje sikkert at det er menneskehender som haustar bringebæra på Vestlandet. Framsteg på felt som robotikk, stordata, plantevitskap og teknologi gjer det realistisk at robotar blir ein del av frukt- og bærproduksjonen. I mai inviterer Teknoløft Sogn og Fjordane til to dagars workshop om temaet, og til opning av eit testanlegg for robotar i Sogn.

 • To ståande menn og ei kvinne som sit mellom dei. Den eine mannen klappar. Pent antrekk. Kontorlandskap.

  Vestlandsforsking fekk fredag 11. mars besøk av forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe. Møtet var lagt opp for å gje statsråden innblikk i viktige satsingar og behov ved Vestlandsforsking. – Eg har veldig stor tru på det som går på klimatilpassing, sa ministeren.

 • Mann framfor uteplass ved høgskulebygg

  Med ei internasjonal karriere, 16 publiserte fagbøker og eit stort, globalt nettverk, er Rajendra Akerkar blant Sogndals største forskarstjerner. No jobbar professoren for å rekruttere yngre forskarar til det lovande forskingsfeltet stordata, der målet no er å bidra til innovasjon og verdiskaping i vestlandske bedrifter.

 • Ung mann i svart t-skjorte sit i uteområde, smiler

  I sommar skal masterstudent Bjørn Christian Weinbach lodde potensialet for å bruke stordata frå bedrifter i forsking og utvikling. Samtidig får han prøvd ut ein arbeidsplass han har hatt i kikkerten.

 • ""

  Referansegruppa, styringsgruppa og alle interesserte frå næringslivet er invitert for å drøfte behova i næringslivet for etter- og vidareutdanningstilbod, studentoppgåver, kva relevante case stipendiatane i prosjektet kan bruke i sine forskingsprosjekt, og kva andre mogleg former for samarbeid næringslivet ynskjer mot prosjektet.

 • ""

  Daniel Furberg har nettopp starta opp doktorgradsarbeidet sitt om stordata. Han skal jobbe med å finne løsninger for nyttig analyse og bruk av stordata for næringsliv i Sogn og Fjordane.

 • Aktuelt
  ""

  Forskingsmiljøa ved HVL og Vestlandsforsking er tildelte opp mot 28 millionar i støtte frå Forskingsrådet til eit prosjekt om digitalisering, automatisering, robotikk og stordata.