Big Data in elektric Power Industry

Av:
Rapport
Id:
Juni 2021
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Stordata har dukka opp som eit attraktivt konsept i ulike sektorar. Denne rapporten presenterer ulike metodar for klassifisering, kjelder til og trekk ved energi-stordata generelt, med spesielt fokus på Sogn og Fjordane.

Vi analyserer den noverande statusen til stordata i energisektoren, og utforskar utfordringar og mogelegheiter. Dette er ein mogelegheitsstudie for korleis vi kan identifisere og gå vidare med interessant og nyttig datadriven forsking for el-kraftindustrien og -verksemdene.