Rapport
Id:
Juni 2021

Teknologiutviklinga har gjennom åra har gitt oss høve til å samle og lagre storskala-data frå akvakultur-næringa, med mange ulike kjelder Denne enorme datamengda vil kunne gje verdifull informasjon dersom vi lukkast med analysemetodane våre. I denne rapporten diskuterer vi ulike kjelder til datagenerering frå fiskerisektoren og betydninga den har for analysen og utsiktene til verdifull kunnskap.

Rapporten presenterer også ulike måtar å klassifisere på og trekk ved store fiskeridata. Vi utforskar status quo for stordata i akvakulturnæringa, og peikar på viktige utfordringar og mogelegheiter. Dette er ein mogelegheitsstudie som skal kartlegge korleis vi kan identifisere og gå vidare med interessant og nyttig datadriven forsking for akvakultursektoren i Sogn og Fjordane.