Industriell økologi

Fagområdet industriell økologi tek opp miljøspørsmål knytt til industrielle system og industriprodukt. Ved Vestlandsforsking har vi særleg forska på korleis konkrete produksjonsprosessar og produkt kan bli meir klima- og miljøvenlege. Vestlandsforsking var tidleg ute med å introdusere temaet transport og mobilitet i samanheng med industriell økologi. Livsløpanalysar (LCA) er ein sentral forskingsmetode på dette området.

Vi har i mange samanhengar utført miljøvurderingar av alternativ teknologi, til dømes analysar av miljø- og helserisikoen knytt til stoff som kan erstatte miljøfarlege og helseskadelege stoff i elektronikkprodukt. Vestlandsforsking har m.a. koordinert EU-prosjektet Europe-China Cooperation in Green Electronics Production Research (EC-GEPRO). Vi har elles gjort livsløpsvurderingar av ny produksjonsteknologi for mikroprosessorar og solceller.

 

Artiklar

 • Hand med svarte klumpar frå eit glas

  Har du bioavfall som du ynskjer å utnytte betre? Eller er du nyfiken på korleis ein kan dra nytte av biokol til jordforbetring og klimatiltak i landbruket eller bygg- og anleggsnæringa? Eit ope nettmøte 26. mars kan gje deg nyttig innsikt.

 • To kvinner med prøvar av svart biokol i handa

  Vestlandsforsking bidreg i eit prosjekt som kan vere starten på biokol-produksjon i Sogn. Avfallsselskapet SIMAS håpar å spare både kostnader og klimautslepp på å handtere det biologiske avfallet lokalt.

 • Foto

  Samuel og Eir-Hild, to 10.-klassingar ved Luster ungdomsskule i Gaupne, var nyleg utplasserte ved Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet i tre dagar. Der utførte dei enkle forskingsoppgåver og blei kjende med mange som arbeider med forsking og undervisning.

 • Foto

  Rundt 60 personar deltok då Vestlandsforsking arrangerte eit nettseminar om biokol i samarbeid med Forskingsrådet og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane/VRI4. Seminaret retta seg spesielt mot landbruket, der gevinstane av biokol er mange.

 • Foto

  Landbruket og kommunane er blant dei som kan ha nytte av ny teknologi for å utvinne biokol frå grønt avfall. På eit nettbasert seminar (webinar) 9. juni kan du få idéar og innsikt frå ekspertar og erfarne praktikarar.

 • Otto i eplehagen

  Nedfallsfrukt. Treflis. Rekeskal. Slam frå fiskeoppdrett. Slike biprodukt og biologisk avfall kan vera både kostnadskrevjande og vanskeleg å bli kvitt. Vestlandsforsking tilbyr gjennom EU-prosjektet ENABLING rådgjeving frå verdsleiande ekspertar, via ein open og kostnadsfri nettportal.