Energi og transport

Energiforskinga ved Vestlandsforsking strekkjer seg over fleire tiår og omfattar både mobil energi (dvs. gods- og persontransport) og stasjonær energi (t.d. oppvarming av bustader). Hovudperspektivet er korleis vi kan redusere lokal ureining, få ned energibruk og redusere klimagassutslepp. Viktige tema er vilkår for auka produksjon av fornybar energi, vilkår for reduksjon av energiforbruket i samfunnet, og analyse av mekanismar som gjer at vinninga går opp i spinninga når ein set i verk energisparande tiltak (rebound-effekt).

Vi forskar òg på alternative drivstoff og køyretøyteknologiar, dvs. samfunnsmessige vilkår og barrierar for å fase inn ny teknologi og korleis denne teknologien påverkar helse og miljø. Noko av dette er dokumentert i ein database som viser energibruk og klimagassutslepp for person- og godstransport og for ulike drivstoff. Vi har òg forska på drivarar for energibruk og relaterte klimagassutslepp for transport, og på transportsystem i eit heilskapleg perspektiv.

Sidan 2011 har ein del av energiforskinga vore knytt til Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES), eit nasjonalt forskingssenter for miljøvennleg energi med åtte forskingspartnarar: Samfunn- og næringslivsforskning (SNF), Institutt for energiteknikk, SINTEF, NHH, Universitetet i Oslo, Høgskulen på Vestlandet, og NTNU. Hovudmålet for senteret er å styrke forståinga av økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sider ved å utvikle og ta i bruk fornybar energi og miljøvenleg teknologi.

 

Publikasjonar

Prosjekt

Artiklar

 • Moberg, Linnerud og Walnum

  Forskarar frå Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet får 24 millionar kroner over åtte år til forsking ved eit nyetablert senter, NTRANS. Leiande forskingsmiljø skal samle kunnskap samfunnet treng framfor ei snarleg og djuptgripande omstilling av energibruken.

 • ""

  Benjamin Sovacool er tilsett ved Vestlandsforsking. Han er ein av dei mest siterte forskarane på saker og kontroversar i energi- og klimapolitikken.

 • ""

  Vestlandsforskning og Innovasjon Norge deltok 19.-21. november på workshop med verdens turismeorganisasjon (UNWTO) i Madrid. Tema var klimagassutslipp fra reiselivet.

 • Stefan Gössling, #Klimaomstilling2018

  – Mange har eit kjærleiksforhold til bilen, og få er klare for skilsmissa som må til, sa Stefan Gössling på konferansen #klimaomstilling2018 – vel vitande om at slike tankar provoserer.

 • Aktuelt
  "Karen Richardsen Moberg"

  Skal Norge nå klimamåla i Paris-avtalen, må styresmaktene pålegge oss lågare forbruk. Det viser forsking Karen R. Moberg la fram på klimakonferansen i Sogndal denne veka.

 • Aktuelt
  ""

  Den prestisjetunge avisa siterte nyleg Vestlandsforsking i ein artikkel om auka etterspurnad etter nordiske datasentertenester. Blant selskapa som merkar pågang er BlueFjords i Luster.