Frå aske til biokol – moglegheitsstudie for etablering av sirkulær verdikjede for bioavfall i Sogn (Føniks)

Simas IKS handterer store mengder biologisk nedbrytbart avfall (bioavfall) for 7 kommunar. Matavfallet vert kompostert i Festingedalen, medan store mengder bioavfall vert sendt med langtransport til forbrenning og energigjenvinning i Østfold/Sverige. Denne handteringa er ikkje i tråd med berekraftsmåla eller selskapet sine strategiske mål, sidan restressursar i avfallet ikkje vert utnytta optimalt, handteringa er kostbar og slepp ut store mengder klimagassar. Simas vil difor sjå på moglegheiter for å utvikle ei ny sirkulær verdikjede for bioavfall i regionen, ved å produsere biokol ved pyrolyse. Biokolet kan blandast med kompost, og kombinasjonsproduktet kan brukast til jordforbetring, klimatiltak/karbonlagring og klimatilpassing i grøntanlegg, hagar og landbruksjord. Det er behov for eit forprosjekt, som kan skaffe til vege nødvendig kunnskap om potensial, drivarar og barrierar for produksjon og bruk av biokol i regionen. Det er også behov for FoU for å sikre at ei slik omstilling faktisk gjev ein klimagevinst og ei meir berekraftig utnytting av bioavfallet. Vi vil undersøke om biokol kan skape synergiar i sirkulære verdikjeder i regionen, ved auka avkastning/verdiskaping i landbruket eller fungere som langvarig karbonlager og klimatilpassingstiltak i landbruksjord og grøntareal. Vi vil bruke forenkla livsløpsanalyse (LCA) for å samanlikne miljøpåverknad og klimagassutslepp ved ulike handteringsløp for bioavfallet til Simas. Forprosjektet vil også gjere ein litteraturanalyse for å finne teoretisk karbonlagringspotensiale til biokol frå ulike bioavfall og produksjonsmåtar, for å estimere nytteverdien ved bruk av biokol i typiske jordsmonn ein finn i Vestland fylke. Dette er viktig for å kunne stipulere klimagevinsten verdikjedeaktørar vil ha ved bruk av biokol til ulike formål. Resultata i FØNIKS, vil vere avgjerande for valet om å gå vidare med eit hovudprosjekt og vidare planar om ein fullverdig sirkulær økonomi for bioavfall og andre avfallsressursar i regionen.

I media:

NRK Vestlandsrevyen 

NRK radio distirksprogram

Porten.no

Sognavis.no

Simas.no

Vestlandsforsking.no-aktuelt

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Simas IKT
I samarbeid med:
Simas IKT
Kunnskapsparken Vestland
Sogn Jord- og Hagebrukskule
Statens landbruksrådgjeving Vestland
Statsforvaltaren i Vestland
NIBIO
Prosjektnummer:
6576
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Teksam
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Aktuelt:
 • LMD på Amble Gård

  Smart teknologi spelar ei viktig rolle i landbruket sin del av det grøne skiftet. Nyleg fekk ei avdeling frå Landbruks- og matdepartementet høyre om spennande, ny forsking på teknologien som står sentralt i denne overgangen, og forsking på klimatilpassing og klimarisiko som kryssar landegrenser.

 • To kvinner med biokol i små glas står framfor skiltet til Vestlandsforsking

  Vestlandsforsking ser store fordeler i å starte med produksjon av biokol i Sogn, etter å ha utgreidd spørsmålet for avfallsselskapet Simas IKS.
  – I lågutsleppssamfunnet vi skal rigge det neste tiåret, er det biologiske avfallet vårt for verdifullt til at vi kan køyre det til forbrenning i Sverige, seier prosjektleiar Torunn G. Hønsi ved Vestlandsforsking.

 • Hand med svarte klumpar frå eit glas

  Har du bioavfall som du ynskjer å utnytte betre? Eller er du nyfiken på korleis ein kan dra nytte av biokol til jordforbetring og klimatiltak i landbruket eller bygg- og anleggsnæringa? Eit ope nettmøte 26. mars kan gje deg nyttig innsikt.

 • To kvinner med prøvar av svart biokol i handa

  Vestlandsforsking bidreg i eit prosjekt som kan vere starten på biokol-produksjon i Sogn. Avfallsselskapet SIMAS håpar å spare både kostnader og klimautslepp på å handtere det biologiske avfallet lokalt.