Karbon fra jord til jord - En mulighetsstudie for sirkulær utnytting av bioavfall til biokull som jordforbedringsmiddel og klimatiltak i Sogn

Rapport
Id:
2021

Vestlandsforsking og NIBIO har i dette forprosjektet, i samarbeid med SIMAS IKS, Sogn Jord og Hagebruksskule, Norsk Landbruksrådgiving, Statsforvalteren i Vestland og Kunnskapsparken i Vestland, gjennomført en mulighetsstudie for å utvikle produksjon av biokull fra biologiske avfallsfraksjoner som SIMAS IKS samler inn i dag, eller som de kan samle inn fra regionen. Forprosjektet har vært finansiert av Regionalt forskingsfond Vestland, og har skaffet til veie kunnskap om hvilket potensial, økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige drivere og barrierer som finnes for produksjon og bruk av biokull i regionen.