Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth (ENABLING)

ENABLING er initiativet til 16 partnarar i 13 land i EU og EU-samarbeidsland (IL, NO). Hovudmålet er å støtte spreiing av beste praksis og innovasjon i tilverking (produksjon, omarbeiding) av biomasse til BBI (Bio-Basert Industri). ENABLING har som konkret mål å legge til rette for utvikling av effektiv biomasse til verdikjeder knytt til BBP (Bio-Baserte Produkt og Prosessar).  Konsortiets visjon er at Europa har eit stort potensiale for å optimalisere tilgang på biomasse til innovative bio-baserte prosessar og produkt.

Å skalere opp biomasseproduksjon og omarbeiding, samt å kombinere straumar mot BBP med dei meir tradisjonelle bioenergikjedene, vil gje minst tre forbetringar:

 • Biomasseproduksjon kan skalerast opp og imøtekomme høgare etterspurnad i både for bioenergi og BBI 
 • Styrking av biomassetilgang for BBI gir fordeler for dei små aktørane, og hjelper dei med å utvide sine marknader og konsolidere biomassekjelder
 • Styrking av biomasse- og BBP-koplingar kan skape fleire jobbar på grunn av auka behov for faglærd arbeidskraft

For å bidra til dette skal prosjektet samla og engasjere partnarar for å etablere ei permanent innovasjonsmeklarplattform, som i framtida truleg vert ei av dei viktigaste marknadsplassane og akselratorar for innovasjonsoverføring på europeisk nivå.  På denne måten organiserer prosjektet sitt arbeid kring to byggeklossar: den eine handlar om å aktivere interessentane (innan landbruk og BBP), identifisere beste praksis slik at det vert enklare å få tilgang til innhald (på formatet til den Europeiske Innovasjonsplattforma EIP) for deira potensielle brukarar og gje interessentar opplæring og rettleiing om innovasjon. Den andre byggeklossen ser på framtidige utviklingar, med konsolidering, på ei sjølvberande innovasjonsmeklingsplattform etter avslutta prosjekt.

Meir om prosjektet: Enabling nettside

Webinar 09. JUNI 2020: BIOKOL OG PYROLYSE - NYE MOGLEGHEITER FOR AGRONOMI OG KLIMAOMSTILLING I VESTLANDSBRUKET?

Avisartikkel

Pressemelding 1

Pressemelding 2

Pressemelding 3

Pressemelding 4

Pressemelding 5

Pressemelding 6

Pressemelding 7

Enabling brosjyre

Enabling nyheitsbrev 4

Enabling nyheitsbrev 5

Enabling nyheitsbrev 6

Enabling nyheitsbrev 7

Enabling nyheitsbrev 8

Enabling nyheitsbrev 9

Studentbesøk frå Italia

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
European Commission H2020
Prosjektnummer:
6482
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Teksam
Aktuelt:
 • LMD på Amble Gård

  Smart teknologi spelar ei viktig rolle i landbruket sin del av det grøne skiftet. Nyleg fekk ei avdeling frå Landbruks- og matdepartementet høyre om spennande, ny forsking på teknologien som står sentralt i denne overgangen, og forsking på klimatilpassing og klimarisiko som kryssar landegrenser.

 • Foto

  Rundt 60 personar deltok då Vestlandsforsking arrangerte eit nettseminar om biokol i samarbeid med Forskingsrådet og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane/VRI4. Seminaret retta seg spesielt mot landbruket, der gevinstane av biokol er mange.

 • Foto

  Landbruket og kommunane er blant dei som kan ha nytte av ny teknologi for å utvinne biokol frå grønt avfall. På eit nettbasert seminar (webinar) 9. juni kan du få idéar og innsikt frå ekspertar og erfarne praktikarar.

 • Otto i eplehagen

  Nedfallsfrukt. Treflis. Rekeskal. Slam frå fiskeoppdrett. Slike biprodukt og biologisk avfall kan vera både kostnadskrevjande og vanskeleg å bli kvitt. Vestlandsforsking tilbyr gjennom EU-prosjektet ENABLING rådgjeving frå verdsleiande ekspertar, via ein open og kostnadsfri nettportal. 

 • Otto og Torunn

  Lokale biomasseprodusentar, næringslivsrepresentantar, verkemiddelapparatet og forvaltinga utveksla kunnskap og prosjektidear om bioøkonomi på eit Grøn vekst-seminar i Sogndal denne veka.