Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS)

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) er eit av to senter som har fått status som nytt forskingssenter for miljøvenleg energi (FME). Forskingspartnarar i senteret er Vestlandsforsking, HVL, NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, NHH og SNF i Bergen og IFE (Institutt for energiteknikk). l tillegg omfatter NTRANS 30 brukerpartnarar fra delar av næringsliv og forvaltning, samt ti internasjonale partnarar fra ledande globale miljø.

Vestlandsforsking skal bidra på følgjande forskingsområde:

  1. Omstilling til lavutslipp samfunn.

           - Korleis endre produksjon og forbruk for å få til drastisk reduksjon av klimagassutslepp?

           - Kva er rollen til innbyggarar og lokal politikk?

           - Korleis løyse potensielle målkonfliktar mellom rettferd og klima?

  1. Korleis kan vi få fortgang i energiomstillinga av samfunnet?

          - Kva er dei viktigaste drivarane og hindringane for å få til omstilling?

          - Kva marknader og reguleringar må på plass for å få til rask omstilling?

  1. Korleis skal transportsektoren omstille seg for å få til drastisk nedgang i klimagassutslepp?
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
NTNU
Sintef
Universitetet i Oslo
NHH
SNF i Bergen
IFE (Institutt for energiteknikk)
HVL
Prosjektnummer:
6535
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Forskingskoordinator
Forskar og kommunikasjonsansvarleg
Publikasjon(ar):
Aktuelt: