regional utvikling

Artiklar

 • øyvind i trapp

  Vestlandsforsking er medarrangør og har fleire roller i Fjordkonferansen i Loen 6.-7. juni. Den tverrfaglege konferansen har i år temaet regional konkurransekraft.
  - Det er viktig for oss på Vestlandsforsking å formidle kunnskap vi utviklar om tema som er særleg relevante for Vestlandet, seier Øyvind Heimset Larsen, som har vore med på å planlegge årets konferanse.

 • JustTransform-forskarane

  – Samfunnet skal gjennom eit grønt skifte som på mange måtar er avhengig av digital omstilling. Men vi kjem ikkje i mål utan at denne omstillinga skjer på ein måte som er inkluderande, seier forskingsleiar Hilde G. Corneliussen. I eit nytt, tverrfagleg prosjekt skal forskarar ved Vestlandsforsking, Norce og Universitetet i Cambridge studere korleis arbeidslivet kan gå gjennom dei store omstillingsprosessane på ein måte som utjamnar, snarare enn å forsterke, ulikskap i samfunnet.

 • Direktørar FOKUS-institutta

  Direktørane for dei regionale samfunnsvitskaplege institutta reagerer sterkt på regjeringa sitt framlegg om å avvikle Regionale forskingsfond.
  – I ei tid der store utfordringar står i kø, treng vi verkemiddel som kan bidra til omstilling og innovasjon over heile landet. Å avvikle verkemiddel som nettopp bidreg til dette, er særs uheldig, skriv dei i ein uttale om framlegget til statsbudsjett for 2024.

 • forskarar i fine klede framfor eit hotell

  Også i år deltok mange ved Vestlandsforsking på Fjordkonferansen, der forskarar frå høgskular, universitet og forskingsinstitutt på Nordvestlandet kjem saman for å dele kunnskap om tema dei forskar på, gjerne på norsk, og for å diskutere og lære av kvarandre. Også i den siste utgåva av Fjordantologien er instituttet sterkt representert.

 • Ung mann på veranda med fjell og bygd bak seg, ser i kamera

  Eit nytt forum samlar viktige aktørar innan forskings- og utviklingsarbeid i fylket. Eit sentralt mål er å styrke forsking som skapar innovasjon for næringsliv og offentleg sektor i Vestland fylke.

 • Foto frå utstillinga Grüne Woche i Berlin i januar 2020.

  Vestlandsforsking var i januar på matfestivalen Grüne Woche i Berlin saman med folk frå mat- og reiselivsverksemder, lokal næringsutvikling og FoU-sektoren i Sogn. I studieturen ligg kimen til eit samarbeid som vil kreve kunnskapsbygging og innovasjon i åra framover.