Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar. Bedriftsutviklingstiltak: Evaluering av tre ulike tiltak

Notat
Id:
2014-2

Jon Gunnar Nesse og Ingjerd Skogseid (red.): Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar. Bedriftsutviklingstiltak: Evaluering av tre ulike tiltak

 

Dette notatet summerer opp arbeidet som er gjort med evaluering av bedriftsutviklingstiltak som del av prosjektet «Innovation in rural places – conditions and barriers». Evalueringa er knytt til eit av forskingsspørsmåla som er med å fortelje om innovasjon og innovasjonssystem i Sogn og Fjordane.

Tre bedriftsutviklingstiltak er evaluert, to tiltak i offentleg regi, og eitt privat. Dei offentlege tiltaka er SMB-utvikling i Vågsøy kommune og kompetansemekling i regi av VRI Sogn og Fjordane. Vi tykte det kunne vere interessant å sjå på eit privat tiltak som ein kontrast, og valet falt på Maritim Park, ein privat næringspark i Vågsøy kommune.

Både i Sogn og Fjordane og i andre delar av landet har det vore gjennomført ulike typar bedriftsutviklingsprogram for t.d. å hjelpe bedrifter til å innovere, dvs. å utvikle og implementere nye typar innputt, nye prosessar, nye produkt, nye marknader og nye organisasjonsformer. I dette notatet går vi gjennom dei mulege målbare effektane av desse tiltaka, for å svare på følgjande spørsmål: Har bedriftene som deltok vorte betre bedrifter? Vi vil bruke vanlege bedriftsøkonomiske mål for å samanlikne bedriftene med seg sjølve over tid, og i tillegg vil vi samanlikne bedriftene med gjennomsnittet i den bransjen dei tilhøyrer. I vedleggsdelen er anonymisert informasjon om kvar bedrift tilgjengeleg.