Utvikling av ein medvirkningsbasert metode for analyse av klimarisiko og klimasårbarheit

Førebygging av dramatiske naturhendingar og meir gradvise konsekvensar av klimaendringar kan bli meir treffsikre om ein tar større omsyn til lokalkunnskap. Ein ny metode for dette skal prøvast ut av forskarar frå sju land (Norge, Nederland, Tyskland, Spania, Austerrike, Sverige og Frankrike). Vestlandsforsking skal leie prosjektet. Prosjektet tar utgangspunkt i ein eksisterande modell – Impact Chain - og skal forbetre denne på følgjande område:

  1. frå justering til omstilling av samfunnet
  2. samproduksjon av kunnskap og integrere dette i konsekvensanalyse
  3. analysere korleis samfunnsendringar kan påverke lokal klimasårbarheit
  4. betre handtering av usikkerheit
  5. inkludere grenseoverskridande konsekvensar av klimaendringar
  6. omtale mogelege negative samspelseffektar mellom klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp
  7. Arbeidet skal gjerast gjennom 12 ulike case i dei 7 landa, inkludert eit case i Bangladesh. Dei norske case gjeld turisttrafikk i Aurland, regional klimaanalyse i Rogaland, og fiskeoppdrett i Nord-Norge. Andre casestudiar tar for seg klimarisiko i samband med toginfrastruktur i Nederland, skogbruk i Sverige, næringsliv langs Rhinen i Tyskland, kritisk infrastruktur i Tyskland, og sydenturisme i Balearane i Spania.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6533
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: