Utvikling av ein medvirkningsbasert metode for analyse av klimarisiko og klimasårbarheit (UNCHAIN)

Unchain

Førebygging av dramatiske naturhendingar og meir gradvise konsekvensar av klimaendringar kan bli meir treffsikre om ein tar større omsyn til lokalkunnskap. Ein ny metode for dette skal prøvast ut av forskarar frå sju land (Norge, Nederland, Tyskland, Spania, Austerrike, Sverige og Frankrike). Meir informasjon om metoden finnes her: https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/06/giz-eurac-unu-2018-en-guidebook-climate-risk-asessment-eba.pdf

 

Vestlandsforsking skal leie prosjektet. Prosjektet tar utgangspunkt i ein eksisterande modell – Impact Chain - og skal forbetre denne på følgjande fem område:

 

  1. frå justering til omstilling av samfunnet
  2. samproduksjon av kunnskap og integrere dette i konsekvensanalyse
  3. analysere korleis samfunnsendringar kan påverke lokal klimasårbarheit
  4. betre handtering av usikkerheit
  5. inkludere grenseoverskridande konsekvensar av klimaendringar
  6. omtale mogelege negative samspelseffektar mellom klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp

 

Arbeidet skal gjerast gjennom 11 ulike case i dei 7 landa, inkludert eit case i Bangladesh. Dei norske case gjeld klimarisiko for jordbruket i Klepp kommune, regional klimaanalyse i Rogaland, og fiskeoppdrett i Nord-Norge. Andre casestudiar tar for seg klimarisiko i samband med toginfrastruktur i Nederland, skogbruk i Sverige, næringsliv langs Rhinen i Tyskland, kritisk infrastruktur i Tyskland, og sydenturisme i Balearane i Spania.

 

Prosjektet er finansiert gjennom eit samarbeid mellom EU-ordningene «Joint Programming Initiative (JPI) og «Assessment of Cross(X)-sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation AXIS».

 

Sjå fullstendig prosjektskildring frå prosjektsøknaden (engelsk).

 

UNCHAIN prosjektet har laget et temanummer av tidsskriftet "Frontiers in Climate - Climate Risk Management" med tittelen "New Approaches to Local Climate Change Risk Analysis". På denne nettsiden legges artiklene ut etter hvert som de blir publisert.

 

Project policy letter

Final Report

 

Case studies

 

Case 1: Potential risk of loss of tourism comfort and destination attractiveness do to climate change

 

Case 2: Economic effects of adapting critical infrastructure

 

Case 3: Economic effects of adapting critical infrastructure (sea port and inland water transport)

 

Case 4: Improving climate change impact assessments of open economies by beyond state-of-the-art economic modelling approaches.

 

Case 5: Agricultural drought in the light of Climate Change

 

Case 6: Adapting to multiple water hazards in Sweden

 

Case 7: Securing sustainable food production in Northern Norway under the auspices of climatic changes

 

Case 8 a: Climate change impacts on financial investment portfolios in the Netherlands

 

Case 8 b: Risks and impacts of climate change on railway infrastructure 

 

Case 9: Sensibilities and vulnerabilities of small and medium enterprises in the Upper Rhine Region

 

Case 10: Improving knowledge and management of transboundary climate risks at city level; the example of Paris

 

Case 11: Regional knowledge base for local and transborder climate risk analysis: the case of agriculture (Norway)

 

Partnarar

 

 

 

 

 

 

 

IEO-logo
SEI-logo
insa-logo
GWS-logo
Fraunhofer-logo
Wagenen-logo
Salzburg-logo
Ramboll-logo
Nordlandsforskning-logo

 

 

 

 

 

 

 

Eksterne aktueltsaker

 

 

 

 

 

 

 

11. des. 2019: Norwegian county first at trying Impact Chain Analysis

 

 

 

 

 

 

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6533
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt: