Utvikling av ein medvirkningsbasert metode for analyse av klimarisiko og klimasårbarheit (UNCHAIN)

UNCHAIN-logo

 

Førebygging av dramatiske naturhendingar og meir gradvise konsekvensar av klimaendringar kan bli meir treffsikre om ein tar større omsyn til lokalkunnskap. Ein ny metode for dette skal prøvast ut av forskarar frå sju land (Norge, Nederland, Tyskland, Spania, Austerrike, Sverige og Frankrike). Meir informasjon om metoden finnes her: https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/06/giz-eurac-unu-2018-en-guidebook-climate-risk-asessment-eba.pdf

Vestlandsforsking skal leie prosjektet. Prosjektet tar utgangspunkt i ein eksisterande modell – Impact Chain - og skal forbetre denne på følgjande fem område:

  1. frå justering til omstilling av samfunnet
  2. samproduksjon av kunnskap og integrere dette i konsekvensanalyse
  3. analysere korleis samfunnsendringar kan påverke lokal klimasårbarheit
  4. betre handtering av usikkerheit
  5. inkludere grenseoverskridande konsekvensar av klimaendringar
  6. omtale mogelege negative samspelseffektar mellom klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp

Arbeidet skal gjerast gjennom 11 ulike case i dei 7 landa, inkludert eit case i Bangladesh. Dei norske case gjeld klimarisiko for jordbruket i Klepp kommune, regional klimaanalyse i Rogaland, og fiskeoppdrett i Nord-Norge. Andre casestudiar tar for seg klimarisiko i samband med toginfrastruktur i Nederland, skogbruk i Sverige, næringsliv langs Rhinen i Tyskland, kritisk infrastruktur i Tyskland, og sydenturisme i Balearane i Spania.

Prosjektet er finansiert gjennom eit samarbeid mellom EU-ordningene «Joint Programming Initiative (JPI) og «Assessment of Cross(X)-sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation AXIS».

Sjå fullstendig prosjektskildring frå prosjektsøknaden (engelsk).

 

Case studies

Case 1: Potential risk of loss of tourism comfort and destination attractiveness do to climate change

Case 2: Economic effects of adapting critical infrastructure

Case 3: Economic effects of adapting critical infrastructure (sea port and inland water transport)

Case 4: Improving climate change impact assessments of open economies by beyond state-of-the-art economic modelling approaches.

Case 5: Agricultural drought in the light of Climate Change

Case 6: Adapting to multiple water hazards in Sweden

Case 7: Securing sustainable food production in Northern Norway under the auspices of climatic changes

Case 8: Climate change impacts on financial investment portfolios and on railway infrastructure

Case 9: Sensibilities and vulnerabilities of small and medium enterprises in the Upper Rhine Region

Case 10: Improving knowledge and management of transboundary climate risks at city level; the example of Paris

Case 11: Regional knowledge base for local and transborder climate risk analysis: the case of agriculture (Norway)

 

Partnarar

IEO-logo
SEI-logo
insa-logo
GWS-logo
Fraunhofer-logo
Wagenen-logo
Salzburg-logo
Ramboll-logo
Nordlandsforskning-logo

Eksterne aktueltsaker

11. des. 2019: Norwegian county first at trying Impact Chain Analysis

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6533
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt: