Utvikling av ein medvirkningsbasert metode for analyse av klimarisiko og klimasårbarheit (UNCHAIN)

UNCHAIN-logo

Førebygging av dramatiske naturhendingar og meir gradvise konsekvensar av klimaendringar kan bli meir treffsikre om ein tar større omsyn til lokalkunnskap. Ein ny metode for dette skal prøvast ut av forskarar frå sju land (Norge, Nederland, Tyskland, Spania, Austerrike, Sverige og Frankrike). Vestlandsforsking skal leie prosjektet. Prosjektet tar utgangspunkt i ein eksisterande modell – Impact Chain - og skal forbetre denne på følgjande fem område:

  1. frå justering til omstilling av samfunnet
  2. samproduksjon av kunnskap og integrere dette i konsekvensanalyse
  3. analysere korleis samfunnsendringar kan påverke lokal klimasårbarheit
  4. betre handtering av usikkerheit
  5. inkludere grenseoverskridande konsekvensar av klimaendringar
  6. omtale mogelege negative samspelseffektar mellom klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp

Arbeidet skal gjerast gjennom 12 ulike case i dei 7 landa, inkludert eit case i Bangladesh. Dei norske case gjeld turisttrafikk i Aurland, regional klimaanalyse i Rogaland, og fiskeoppdrett i Nord-Norge. Andre casestudiar tar for seg klimarisiko i samband med toginfrastruktur i Nederland, skogbruk i Sverige, næringsliv langs Rhinen i Tyskland, kritisk infrastruktur i Tyskland, og sydenturisme i Balearane i Spania.

Prosjektet er finansiert gjennom eit samarbeid mellom EU-ordningene «Joint Programming Initiative (JPI) og «Assessment of Cross(X)-sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation AXIS».

Sjå fullstendig prosjektskildring frå prosjektsøknaden (engelsk).

UNCHAIN-prosjektet vart presentert på oppstartsmøte for alle prosjekta som har fått løyvd midlar frå den siste ERANET AXIS-utlysinga. Sjå program, presentasjon og poster.

Partnarar

IEO-logo
SEI-logo
insa-logo
GWS-logo
Fraunhofer-logo
Wagenen-logo
Salzburg-logo
Ramboll-logo
Nordlandsforskning-logo

Eksterne aktueltsaker

11. des. 2019: Norwegian county first at trying Impact Chain Analysis

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6533
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • Unchain map partners

    Ein ny metode gjer det enklare å analysere klimarisiko saman med folk frå lokalsamfunna det handlar om. Arbeidsforma gjer det òg enklare å finne fram til tiltak som kan dempe risikoen. Vestlandsforsking skal leie eit EU-prosjekt der lokalkunnskap og innbuarar også blir invitert med i analysearbeidet.