Utvikling av ein medvirkningsbasert metode for analyse av klimarisiko og klimasårbarheit (UNCHAIN)

UNCHAIN-logo

Førebygging av dramatiske naturhendingar og meir gradvise konsekvensar av klimaendringar kan bli meir treffsikre om ein tar større omsyn til lokalkunnskap. Ein ny metode for dette skal prøvast ut av forskarar frå sju land (Norge, Nederland, Tyskland, Spania, Austerrike, Sverige og Frankrike). Meir informasjon om metoden finnes her: https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/06/giz-eurac-unu-2018-en-guidebook-climate-risk-asessment-eba.pdf

Vestlandsforsking skal leie prosjektet. Prosjektet tar utgangspunkt i ein eksisterande modell – Impact Chain - og skal forbetre denne på følgjande fem område:

 1. frå justering til omstilling av samfunnet
 2. samproduksjon av kunnskap og integrere dette i konsekvensanalyse
 3. analysere korleis samfunnsendringar kan påverke lokal klimasårbarheit
 4. betre handtering av usikkerheit
 5. inkludere grenseoverskridande konsekvensar av klimaendringar
 6. omtale mogelege negative samspelseffektar mellom klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp

Arbeidet skal gjerast gjennom 12 ulike case i dei 7 landa, inkludert eit case i Bangladesh. Dei norske case gjeld turisttrafikk i Aurland, regional klimaanalyse i Rogaland, og fiskeoppdrett i Nord-Norge. Andre casestudiar tar for seg klimarisiko i samband med toginfrastruktur i Nederland, skogbruk i Sverige, næringsliv langs Rhinen i Tyskland, kritisk infrastruktur i Tyskland, og sydenturisme i Balearane i Spania.

Prosjektet er finansiert gjennom eit samarbeid mellom EU-ordningene «Joint Programming Initiative (JPI) og «Assessment of Cross(X)-sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation AXIS».

Sjå fullstendig prosjektskildring frå prosjektsøknaden (engelsk).

 

Partnarar

IEO-logo
SEI-logo
insa-logo
GWS-logo
Fraunhofer-logo
Wagenen-logo
Salzburg-logo
Ramboll-logo
Nordlandsforskning-logo

Eksterne aktueltsaker

11. des. 2019: Norwegian county first at trying Impact Chain Analysis

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6533
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
 • International

  Det internasjonale prosjektet Unchain har opprettet en internasjonal referansegruppe (IRG) der eksperter fra forskjellige land og institusjoner er invitert med. Medlemmene er eksperter fra organisasjoner på høyt nivå og har avansert kunnskap om sårbarhetsvurdering av klimaendringer og tilpasning i ulike beslutningforhold.

 • Unchain map partners

  Ein ny metode gjer det enklare å analysere klimarisiko saman med folk frå lokalsamfunna det handlar om. Arbeidsforma gjer det òg enklare å finne fram til tiltak som kan dempe risikoen.

 • Axis

  UNCHAIN-prosjektet vart presentert på eit oppstartsmøte for alle prosjekta som har fått løyvd midlar frå den siste ERANET AXIS-utlysinga.

 • Foto av prosjektdeltakarar

  Vestlandsforsking har nyleg starta eit nytt forskingsprosjekt der klimarisiko og lokalkunnskap står sterkt. Det første møtet mellom forskarane frå sju ulike land, fann stad i Wien 12.-13. september.