Mari Hanssen
Korsbrekke
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Telefon:
Tilsett:
2019

Mari Hanssen Korsbrekke er sosialantropolog, og har forsket på langtidseffekter av naturkatastrofer, klimatilpasning og sosiale bevegelser. Hun er spesielt opptatt av de nye formene for sosialitet som oppstår i lys av kriser og usikkerhet. 

Korsbrekke har tidligere forsket på relasjonen mellom natur og kultur i lys av langtidseffekter av naturkatastrofer, og skrev en masteravhandling som tok utgangspunkt i de konsekvensene av orkanen Katrina (2005) som fremdeles preger sosialt liv i New Orleans, Louisiana, USA. Gjennom prosjektet siste hun viste hvordan underliggende spenninger formet hvordan katastrofen ble håndtert, både i formelle og uformelle institusjoner.

Mari er nå i avslutningsfasen av sin Ph.D ved European Research Council (ERC)-prosjektet «Egalitarianism; Forms, Comparisons, Processes» hvor hun har forsket på paradokser som omhandler likhet og ulikhet innenfor «Intentional Community»- bevegelsen i USA. I avhandlingen «Different Strokes for Different Folks in Egalitarian Intentional Communities- Searching for the Good Life in Practical Utopias" utforskes måter fremtiden forhandles om og handlet på med det håp at man vil kunne utvikle bedre måter å leve sammen i egalitære samfunn. Disse småsamfunnene har som mål å modellere løsninger på problemer knyttet til sosial ulikhet, sosial urettferdighet og en økende klimakrise. Klima og bærekraft blir i avhandlingen sett på som en linse som man ser gjennom på relaterte tema som kjønn, klasse, familieorganisering, aktivisme, egalitær arbeidsorganisering, delingsøkonomi, politisk organisasjon, motmakt og prefigurativ politikk. Mari har her fokusert på hvordan disse samfunnene driver sosial eksperimentering for å skape radikale demokratiske løsninger i møte med endring og nye politiske kontekster hos disse sosiale bevegelsene som velger å leve i periferien av og noen ganger i motstand mot statsinstitusjoner. 

Korsbrekke’s interessefelt omfavner klima i relasjon til sosiopolitiske- og kulturelle tematikker som ulikhet, rettferdighet, usikkerhet, krise, solidaritet og økonomi i møte med klimaomstillinger. Hun er opptatt av at man snakker om de grunnleggende strukturene, verdiene og historiske utviklingene som gjør klimaomstilling vanskelig.

Publikasjonar:
Prosjekt: