The Unpredictable Truth: A Proposed Road Map for a Reflect-Then-Act Approach to Climate Uncertainties and Lessons Learned from Norwegian Municipalities

Artikkel
Id:
January 2022
Utgjevar:
AMS Journals
Tidsskrift:
Weather, Climate, and Society

Eitt av forskingsområda UNCHAIN prosjektet er å bidra til betre handtering av usikkerheit i arbeidet med klimatilpassing. I denne artikkelen vert det lansert eit nytt rammeverk for korleis fatte belsutningar om tiltak for klimatilpassing lokalt også i situasjonar med stor usikkerheit. Den praktiske bruken av rammeverket vert demonstrert på tre tidligeare flaumhendingar under den såkalla oktoberflauymen på Vestlandet i 2014.