Knowledge gaps in climate change risk assessment

Artikkel
Id:
July 2020
Utgjevar:
JPI Climate
Tidsskrift:
JPI Climate News

Hva vet vi og hva vet vi ikke om klimarisiko? I den første arbeidspakken av prosjektet har vi oppsummert erfaringer internasjonalt om hvordan analysere og beskrive klimarisiko. Gjennomgangen viser behov å utvikle bedre metoder på fire områder: (1) Integrere kvantitative og kvalitative data, (2) få til samproduksjon av kunnskap mellom eksterne eksperter og lokale aktører, (3) integrere kunnskap om hvordan samfunnsendringer kan påvirke eksponering for negative virkninger av klimaendringer, og (4) beskrive mulige lokale konsekvenser av klimaendringer i andre land og utvikle forslag til hvordan ulike forvaltningsnivåer kan adressere denne typen grenseoverskridende klimarisiko.