Sivil beredskap og klimasårbarheit - CIVILCLIM

I prosjektet ser vi på samanhengen mellom samfunnstryggleik og klimaendringar. Formålet er å studere kva faktorar som bestemmer kapasiteten lokalt til å tilpasse seg endra ekstremvêrsituasjon knytt til klimaendringar. Ved å gå til historiske døme på handtering av ekstremvêr, ønskjer vi å skaffe kunnskap om vilkåra for langsiktig institusjonell læring i det skadeførebyggande arbeidet.

Meir om prosjektet

Eksterne prosjektmedarbeidarar
Styringsgruppe

cstm-logo foi-logo

sintef

dsb-logo
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6065
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: