Fleire bidrag på klimakonferanse

Vestlandsforsking markerte seg med fleire bidrag på ein nordisk klimakonferanse i Stockholm.

Til saman bidrog klima- og samfunnsforskarane frå Vestlandsforsking til fire innlegg (paper) på konferansen Climate Adaptation in the Nordic Countries: Science, Practice, Policy som vart arrangert 8. – 10. november. I tillegg leidde forskarar frå Vestlandsforsking ein plenumssesjon og to parallellsesjonar.

Eli Heiberg la fram ein analyse av fylkeskommunale klimaplanar og snakka om status quo og utfordringar for klimatilpassing på regionalt nivå i Noreg (medforfattar: Carlo Aall). Kyrre Groven heldt to presentasjonar med førebelse resultat frå prosjektet Civilclim. Den første var ei samanlikning av korleis byane Bergen, Rotterdam og Malmö har arbeidd med førebygging av flaum (medforfattarar: Maya van den Berg, Annika Carlsson-Kanyama, Carlo Aall og Frans Coenen). Den andre viste resultat frå ei intervjuundersøking om ekstremvêr blant fylkesmannen sine beredskapsavdelingar og frå ein casestudie av Bergen kommune (medforfattar: Idun A. Husabø). Grete Hovelsrud frå Cicero la fram analysar av arbeidet med klimasårbarheit i åtte kommunar som har vore med i forskingsprosjektet Noradapt – Flora, Fredrikstad, Stavanger, Bergen, Voss, Høylandet, Hammerfest og Nesseby (medforfattarar: Halvor Dannevig og Idun A. Husabø).

Arrangøren av konferansen var eit nordisk nettverk for forsking på klimatilpassing (NORDCLAD-Net), der Vestlandsforsking er med. Dei andre aktørane i nettverket er Stockholm Environment Institute, MILEN ved Universitetet i Oslo, National Environmental Institute (NERI og Coordination Unit for Research in Climate Change Adaptation (KFT) ved Aarhus Universitet og Finnish Environment Institute (SYKE).

Dette er den fjerde store konferansen miljøgruppa ved Vestlandsforsking er med og arrangerer i 2010. Elles inkluderer lista konferansen Balestrand Summit om berekraftig reiseliv, ein konferanse om mat og berekraftig reiseliv i Kalmar og ein konferanse om klimatilpassing i Florø.