Artikkel om klimatilpassing og sivil beredskap vert lagt merke til

Science for Environment Policy, som er ei nyhendeteneste i regi av EU-kommisjonens generaldirektorat for miljø (DG Environment), har nyleg omtalt ein vitskapleg artikkel frå Vestlandsforsking.

Som eit av fem "news alert"-oppslag i veke 22, presenterte Science for Environment Policy eit samandrag av artikkelen "Integrating climate change adaptation into civil protection: comparative lessons from Norway, Sweden and the Netherlands" (Groven et al. 2012). Samandraget når eit stort publikum, ettersom nyhendetenesta har 14.000 abonnentar. Den vitskaplege artikkelen er publisert på nett og kjem snart på trykk i tidsskriftet "Local Environment". Han er basert på funn frå forskingsprosjektetSivil beredskap og klimasårbarheit - CIVILCLIM, finansiert av Norges forskningsråd og utført av Vestlandsforsking i samarbeid med dei to institutta CSTM, University of Twente, Nederland, og Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Sverige.

Artikkelen tar utgangspunkt i omgrepet "policy integration" og er ein analyse av i kva grad og form tilpassing til klimaendringar har blitt integrert i sivil beredskap i Noreg, Sverige og Nederland, og kvifor slike prosessar har funne stad i ulik grad i dei tre landa. Analysen bygger på casestudiar av dei tre kystbyane Bergen, Malmö og Rotterdam, alle sårbare for ulike former for flaum både i dag og i framtida. Artikkelen karakteriserer dei to involverte politikkområda, miljøvern og sivil beredskap, med omsyn til faktorar som vil vere viktige for den omtalte integrasjonsprosessen. Studien peikar på konfliktar mellom ulike tilnærmingar til klimaspørsmålet innanfor dei to politikkområda, og indikerer at erfaringar frå føregangskommunar på klimatilpassingsområdet kan bidra til å unngå problem med opphav i desse motsetningane.

Referansen til tidsskriftartikkelen er:
Groven, K., Aall, C., van den Berg, M., Carlsson-Kanyama, A. & Coenen, F. (In press). Integrating climate change adaptation into civil protection: comparative lessons from Norway, Sweden and the Netherlands. Local Environment. doi:10.1080/13549839.2012.665859

Forlaget Taylor & Francis har gjort artikkelen gratis tilgjengeleg i ein avgrensa periode.