Lokal omstilling til et lavutslippssamfunn (TRANSFORM)

Ambisjonene i norsk klimapolitikk økte betydelig når Stortinget, som en oppfølging av Paris-avtalen, i juni 2016 vedtok at Norge skal bli et karbonnøytralt samfunn innen 2030. Det å nå et slikt mål innebærer radikale endringer i hvordan samfunnet er organisert og fungerer.

Omstilling, i betydningen av radikale, grunnleggende, og paradigmatiske endringer, er nødvendig; snarere enn justeringer innenfor eller tilpasning av dagens system. Lokale myndigheter har en viktig rolle å spille i en slik omstilling, noe som også er erkjent i Paris-avtalen, på grunn av sine roller som offentlige tjenesteytere, samfunnsutviklere og sosiale entreprenører. Med utgangspunkt i nærheten mellom befolkning og politisk nivå, og et planleggingssystem som formelt er forankret i prinsippet om en bærekraftig utvikling, har kommuner et stort potensiale til å koble sammen forskningsbasert og lokal kunnskap i arbeidet for et lavutslippssamfunn.

Forskning viser at faktorer som grad av institusjonalisering av klimapolitikken, engasjerte kommunale ansatte og folkevalgte, og graden av nasjonale forventninger til kommunene er viktige faktorer for å forklare nivået på engasjement fra lokale myndigheter i klimapolitikken. Selv om vi vet mye om denne typen suksessfaktorer, har vi lite kunnskap om barrierer for og potensialer for omstilling på kommunenivå. Dette prosjektet skal kaste lys over dette forholdet ved å undersøke hvordan kommuner kan bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Case-studier og eksperimenter («klimaspill») vil ta opp hvordan kommunene forholder seg til omstilling og vil avdekke mulige veikart for klimaomstilling.

Mer informasjon om prosjektet: http://www.cicero.uio.no/no/transform

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskingsrådet
I samarbeid med:
Cicero
Prosjektnummer:
6462
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: