Å gjøre grenseoverskridende klimarisikoer håndgripelige for klimatilpasning (Transadapt)

Grenseoverskridende klimarisiko skiller seg fra konvensjonell klimarisiko ved at konsekvensene av klimaendringer i ett land kan spre seg til andre land gjennom forskjellige spredningsveier. I internasjonal litteratur skilles det mellom syv slike spredningsveier: handel, finans, forflytning av mennesker, psykologisk, geopolitisk, biofysisk og infrastruktur. I dette prosjektet har vi hatt særlig forkus på handel. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke og vise hvordan grenseoverskridende klimarisiko kan bli et tema for det praktiske arbeidet med klimatilpasning.

For å nå hovedmålene vil prosjektet forfølge følgende delmål:
1. Utvikle en indikatorbasert top-down måte å analysere grenseoverskridende klimarisiko på nasjonalt nivå
2. Demonstrere hvordan man analyserer grenseoverskridende klimarisiko for utvalgte sektorer
3. Demonstrere hvordan man kan analysere risikoeierskap langs og på tvers av verdikjeder og policynivåer
4. Analyser flernivå- og tverrsektorstyring for tilpasning til grenseoverskridende klimarisiko

To næringer er valgt ut for å gjøre case-analyse: Fiskeoppdrett i Nordland fylke og husdyrproduksjon i Sogn. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestlandsforsking (prosjektleder), Stockholm environment institute, Norce klima, Nordlandsforskning og CICERO Senter for internasjonal klimaforskning.

 

August 2023:  Arbeidsverkstad om grenseoverskridande klimarisiko og husdyrproduksjon i Sogn

 

VG 3.juni 2023: Tørken i Spania er synlig fra verdensrommet

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
kunnskapsdepartementet
I samarbeid med:
CICERO
Nordlandsforsking
Norce klima
Stockholm environment institute
Prosjektnummer:
6516-42
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt: