FNs bærekraftmål

Samarbeid for å nå måla

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLA

FINANS:

17.1: styrke evna til å krevje inn skattar og avgifter innanlands, særleg gjennom internasjonal støtte til U-land.

17.2: Sikre at I-land oppfyller sine bistandsforpliktelsar til U-land.

17.3: mobilisere meir økonomiske midlar til U-land.

17.4: hjelpe U-land med å oppnå sine gjeldsvilkår og motverke gjeldsrelatert naud.

17.5: gjennomføre investeringsfremjande ordningar for U-land.

TEKNOLOGI:

17.6: Betre utveksling innan FoU; R&I og teknologi mellom I-land og U-land.

17.7: fremje utvikling og overføring av miljøteknologi til U-land, 17.8: auke kapasitetsbygging og auke bruk av IKT og annan teknologi i U-land.

KAPASITETSBYGGING:

17.9: Auke internasjonal støtte til kapasistetsbygging for berekraftige utviklingsmål i U-land.

17.10: Fremje allment, rettferdig, opent og likeverdig handelssystem under WTO, inkl. Doha.

17,11: auke U-landseksporten betrakteleg.

17.12: Gje tollfri og kvotefri marknadsadgang for U-land, i samsvar med WTO.

POLITIKK OG INSTITUSJONELL SAMANHENG:

17.13: styrke stabilitet i verdens makroøkonomi, inkl. politisk koordinering.

17.14: styrke samstemt politikk for berekraftig utvikling.

17.15: respektere alle lands suverenitet for eigen politikk for fattigdomsbekjemping og berekraftig utvikling.

PARTNARSKAP MED FLEIRE INTERESSENTAR: 

17.16: styrke internasjonalt partnarskap for berekraftig utvikling i alle land, særleg U-land.

17.17: Fremje partnarskap i det offentlege, mellom privat og offentleg og sivilt samfunn.

 

DATA, OVERVAKING OG ANSVAR:

17.18: styrke kapasitetsbygging i U-land, for innsamling av aktuelle data som kan nyttast til samfunnsbygging.

17.19: Utarbeide metodar for å måle framgang for berekraftig utvikling, og støtte datainnsamling og statistikk i U-land. 

17 Samarbeid for å nå måla

Publikasjonar