FNs bærekraftmål

Berekraftige byar og lokalsamfunn

11 BEREKRAFTIGE BYAR OG LOKALSAMFUNN

11.1: sikre allmenn og tilfredsstillande bustad og grunnleggande tenester, oppgradere slumområde.

11.2: Gje trygg, tilgjengeleg og berekraftig transportsystem for alle, særleg dekke behov for sårbare grupper.

11.3:Betre inkluderande og berekraftig urbanisering, integrert bustadsplanlegging og forvaltning i alle land.

11.4: styrke innsats for vern og ivaretaking av verdas kultur og naturarv.

11.5: Redusere dødsfall og tal ramma av natur og vassrelaterte katastrofar, med fokus på å beskytte fattige og personar i utsette situasjonar.

11.6: Redusere negative miljøpåverknader pr. innbyggjar i storbyar, betre luftkvalitet og avfallshandtering.

11.7: gje allmenn tilgang til trygge og tilgjengelege, grøne offentlege rom, spesielt for born, kvinner, eldre og personar med funksjonsnedsetting.

11.a: Støtte positive økonomiske, sosiale, og miljømessige forhald mellom byområde, omland og bygder ved å styrke  nasjonale og regionale utviklingsplanar.

11.b: Auke tal byar og tettstader som vedtek og implementerer integrert politikk for inkludering, ressurseffektivitet, demping og tilpassing til klimaendringar og styrkar motstandskraft mot katastrofar i tråd med Sendai-rammeverket.

11c: støtte U-land med økonomisk og teknisk bistand, i å bygge berekraftige og solide bygningar ved bruk av lokale materialar.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Publikasjonar