FNs bærekraftmål

Stoppe klimaendringane

13 STOPPE KLIMAENDRINGANE

13.1: styrke klimatilpassing og motstandskraft mot naturfarar i alle land.

13.2: innføre tiltak mot klimaendringar i politikk, strategiar og planlegging på nasjonalt nivå.

13.3: forbetre utdanning, bevisstgjering og enkeltpersonars og institusjonars evne til å motverke, tilpasse seg og redusere konsekvensar av klimaendringar.

13.a: gjennomføre plikter mellom I-land og U-land i samsvar med IPCC protokollar.

13b: styrke kapasitet for planlegging og tiltak mot klimaendringar i U-land

13 Stoppe klimaendringane

Publikasjonar