Aktuelt-arkiv

 • Bilete av Halvor D.

  Forskingsleiar Halvor Dannevig er utnemnd til medlem av regjeringa sitt ekspertutval for samfunnsøkonomiske konsekvensar av klimaendringar i Noreg.

 • cruiseskip ved Longyearbyen

  Populære reisemål for cruiseturistar har hyra Vestlandsforsking til å skaffe kunnskap om kor mykje cruiseturisme staden bør legge opp til. I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget, ser forskarane på meir enn klima og miljø. Kva lokalsamfunnet ønskjer seg, er òg ein del av biletet.
  – Der reiselivet før la mest vekt på kva turistane ville ha, tenker ein no òg på kva innbyggjarar og andre i reisemålet ønskjer, seier seniorforskar Agnes B. Engeset.

 • Rajendra og gjestestipendiatar

  I sommar er Vestlandsforsking vertskap for tre doktorgradsstipendiatar frå USA og India med faglege koplingar til teknologi- og samfunnsforskinga ved instituttet. Dei tre bringer òg med seg spennande innsikt i tema som arsen i risdyrking, kva pandemien gjorde med handlevanar i California og skogbrann i indiske tigerreservat. – Vi utvekslar erfaring og lærer av kvarandre, seier leiande seniorforskar Rajendra Akerkar.

 • Hamre og Hoel

  Då kunnskaps- og høgare utdanningsminister Oddmund Løkensgard Hoel besøkte Vestlandsforsking 28. mai for å drøfte framtidas forskingspolitikk, var leiinga ved instituttet tydeleg på eitt ønske: at regjeringa gjer det lettare for forskingsmiljøa å samarbeide med næringsliv og kommunar utanfor dei store byane.

  – Her er det eit tomrom når det gjeld finansiering, sa direktør Anne Karin Hamre.  

 • Kaupanger

  Når Kaupanger inviterer til open dag 16. juni, er reiselivsforskar Agnes Brudvik Engeset frå Vestlandsforsking på plass for å samle materiale til ein studie av berekraftige opplevingar i skjeringspunktet mellom natur og kultur.
  – Kaupanger har så mykje å by på av kulturarv og kystkultur som ein kan kombinere med naturopplevingar, seier forskaren.

 • hopp

  Joaquin Zenteno Hopp, som jobbar som forskar ved Vestlandsforsking, disputerer for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet 5. juni. Avhandlinga dreier seg om ansvarleg innovasjon i oppdrettsnæringa i Chile og Norge.

 • Torbjørn Selseng

  Ein aktiv fylkeskommune er avgjerande for klimatilpassingsarbeidet i kommunane, viser ny forsking frå Noradapt.

 • Årdal kommune

  Med utgangspunkt i industrikommunen Årdal skal Vestlandsforsking bidra til å utvikle ein ny, samla metode for å vurdere risikoen som følgjer med klimaendringar, tap av naturmangfald, og omstilling av samfunnet.
  – Så vidt vi har klart å finne ut, er det aldri laga en slik metode før, seier Noradapt-leiar Carlo Aall.

 • øyvind i trapp

  Vestlandsforsking er medarrangør og har fleire roller i Fjordkonferansen i Loen 6.-7. juni. Den tverrfaglege konferansen har i år temaet regional konkurransekraft.
  - Det er viktig for oss på Vestlandsforsking å formidle kunnskap vi utviklar om tema som er særleg relevante for Vestlandet, seier Øyvind Heimset Larsen, som har vore med på å planlegge årets konferanse.

 • lokale grønsaker

  Vestlandsforsking har på oppdrag frå fylkeskommunen kartlagt aktørar og utviklingsprosjekt knytt til lokalmat i Vestland fylke og gitt strategiske råd. Rapporten blir eit grunnlag i fylkeskommunen sin innsats for å styrke salet av lokalmat i Vestland. – Vi tilrår mellom anna å kople lokalmat tettare saman med reiselivsnæringa, seier seniorforskar Kristin Løseth.

 • torbjørn og bror

  Noradapt har utvikla eit nytt verktøy som viser kor langt ein har kome i arbeidet med klimatilpassing i i ulike delar av samfunnet. Bror Kristian Tandberg ved Vestlandsforsking presenterte tenesta på den nasjonale konferansen #Klimaomstilling2024 i Sogndal 23. april.

 • Kompetansemeklarane ved Vf

  Vestlandsforsking har nyleg signert to viktige samarbeidsavtalar med Vestland fylkeskommune: Ein treårig samarbeidsavtale der vi skal bidra med forsking og utviklingsarbeid for å nå måla i regional plan for innovasjon og verdiskaping, og ein samarbeidsavtale om satsinga FORREGION om å mobilisere til meir forsking i næringslivet.

 • VF-styret 2024

  Styret for Vestlandsforsking var samla til sitt første styremøte og styreseminar i Sogndal 14. mars. Styreleiar er Silja Ekeland Bjørkly (til venstre).

 • hundekøyring svalbard

  Reiselivsnæringa på Svalbard kan gå ei lys framtid i møte, sjølv om klimaendringar, strengare regelverk og tøffare marknad skaper ei rekke utfordringar. Det viser forsking gjort gjennom prosjektet «Berekraftig turisme på Svalbard - ein balansekunst», som undersøker nettopp korleis reiselivsnæringa kan skape nye og berekraftige løysingar i møte med ei ny verkelegheit.

 • M. Simonsen

  Torsdag i førre veke fekk vi den sørgjelege og ufattelege bodskapen om at Morten Simonsen heilt uventa hadde gått bort.

 • Rindabotn - Kyrre Groven

  Framtida til skiområdet Hodlekve skal utformast, og gjennom eit nytt, europeisk forskingsprosjekt leia av Vestlandsforsking, skal forskarane studere korleis Sogndal kommune inviterer innbyggarar med i prosessen. – Prosjektet handlar om å jobbe med naturbaserte løysingar på ein måte som gjer at fleire får stemma si høyrt. Vi skal òg utvikle ein metode som kan handtere interessekonflikt på ein konstruktiv måte, seier prosjektleiar Irmelin Gram-Hanssen.

 • VF direktør

  Dei fem regionale, samfunnsvitskaplege forskingsinstitutta går saman om å få på plass retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i forsking. – Utviklinga har gått utruleg raskt, og mange forskarar var tidleg ute, seier direktør Anne Karin Hamre ved Vestlandsforsking.

 • myr nær vestnes - dronebilete hvl

  23.-24. april er det klart for ei ny utgåve av den nasjonale konferansen #Klimaomstilling2024 i Sogndal, som samlar folk frå ulike sektorar som jobbar med klimarelaterte spørsmål. Hovudtemaet i år er “Areal på raudlista”. - Den siste tida har det blitt større medvit om at areal spelar ei viktig rolle både når det gjeld klimatilpassing og reduksjon av klimagassar, seier Carlo Aall i programkomiteen.

 • Menn som gamar

  Blant menn som spelar dataspel, finst det ein maskulin kultur som står i opposisjon til framveksande krav om mangfald og inkludering. I eit nytt forskingsprosjekt med Universitetet i Bergen skal Vestlandsforsking bidra til større innblikk i korleis denne gruppa ser på seg sjølv og samfunnet.

 • Karen disputerer

  - Det trengst ei radikal omlegging av arealplanlegginga, sa Karen Richardsen Moberg då ho leverte prøveførelesinga si og disputerte ved NMBU 15. desember. Ein må hente fram att verktøy som har ligge nedstøva i verktøykassa sidan det nyliberale inntoget på 1980 og -90-talet, og finne alternativ til vekst viss vi skal greie å redusere tap av natur og artar og redusere belastninga på klimaet, sa Karen frå podiet.