• Bilete av Halvor D.

  Forskingsleiar Halvor Dannevig er utnemnd til medlem av regjeringa sitt ekspertutval for samfunnsøkonomiske konsekvensar av klimaendringar i Noreg.

 • cruiseskip ved Longyearbyen

  Populære reisemål for cruiseturistar har hyra Vestlandsforsking til å skaffe kunnskap om kor mykje cruiseturisme staden bør legge opp til. I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget, ser forskarane på meir enn klima og miljø. Kva lokalsamfunnet ønskjer seg, er òg ein del av biletet.
  – Der reiselivet før la mest vekt på kva turistane ville ha, tenker ein no òg på kva innbyggjarar og andre i reisemålet ønskjer, seier seniorforskar Agnes B. Engeset.

 • Rajendra og gjestestipendiatar

  I sommar er Vestlandsforsking vertskap for tre doktorgradsstipendiatar frå USA og India med faglege koplingar til teknologi- og samfunnsforskinga ved instituttet. Dei tre bringer òg med seg spennande innsikt i tema som arsen i risdyrking, kva pandemien gjorde med handlevanar i California og skogbrann i indiske tigerreservat. – Vi utvekslar erfaring og lærer av kvarandre, seier leiande seniorforskar Rajendra Akerkar.

 • Hamre og Hoel

  Då kunnskaps- og høgare utdanningsminister Oddmund Løkensgard Hoel besøkte Vestlandsforsking 28. mai for å drøfte framtidas forskingspolitikk, var leiinga ved instituttet tydeleg på eitt ønske: at regjeringa gjer det lettare for forskingsmiljøa å samarbeide med næringsliv og kommunar utanfor dei store byane.

  – Her er det eit tomrom når det gjeld finansiering, sa direktør Anne Karin Hamre.  

 • Kaupanger

  Når Kaupanger inviterer til open dag 16. juni, er reiselivsforskar Agnes Brudvik Engeset frå Vestlandsforsking på plass for å samle materiale til ein studie av berekraftige opplevingar i skjeringspunktet mellom natur og kultur.
  – Kaupanger har så mykje å by på av kulturarv og kystkultur som ein kan kombinere med naturopplevingar, seier forskaren.

 • hopp

  Joaquin Zenteno Hopp, som jobbar som forskar ved Vestlandsforsking, disputerer for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet 5. juni. Avhandlinga dreier seg om ansvarleg innovasjon i oppdrettsnæringa i Chile og Norge.