Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Prosjektet skal greie ut kva konsekvensar klimaendringane kan få for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur og vurdere kva strategiar og tiltak kommunesektoren kan sette inn for å møte desse utfordringane. Ambisjonane i prosjektet er å utvikle eit løysingsorientert kunnskapssystem for korleis kommune-Norge kan handtere utfordringar knytt til klimaendringar og infrastruktur. I alt fem temaområde vil bli dekt:

1.    Arealforvaltning
2.    Bygg
3.    Vassforsyning og avløpshandtering
4.    Transport og transportinfrastruktur
5.    Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon.

Arbeidet vil mellom anna gå ut på å systematisere eksisterande kunnskap, studere moglege konsekvensar av klimaendringar på kommunal infrastruktur basert på ulike klimaframskrivingar og vurdere samanhengar mellom konsekvensar og risiko og mellom samfunnsendring og klimaendring. Vidare skal vi peike på effektive klimatilpassingstiltak og vurdere forutsetningar og barrierer for kommunesektorens arbeid med klimatilpassing.

KS: Nye råd om hvordan komme i gang med klimatilpasning

Statens klimatilpasningssekretariat har lagt ut ei rekkje faktaark basert på prosjektet. Desse finn du her: Klimatilpasning i kommunane.

Klimatilpasning Norge har også laga eit samandrag av konklusjonane i rapporten ”Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur” utarbeidd av Vestlandsforsking, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU.

 

Medieoppslag:

Norske bygg for dårlige for dagens klima, Aftenposten 20.09.2011

Mye nedbør forårsaker skader, Dagsrevyen, 19.09.2011

Klimatilpasning i kommunene, Oppslag på nettsida til Miljøverndepartementet 28.03.2012

 

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6191
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt:
  • Vestlandsforskning har på oppdrag frå KS FoU leia forskingsprosjektet ”Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur” i samarbeid med SINTEF og Bjerknessenteret. Klimatilpasning Norge har bearbeida rapportane frå prosjektet og laga ein god og enkel oversikt over resultata frå prosjektet - tilpassa brukarane.

  • KS har utgitt eit hefte med råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommunar og fylkeskommunar.

  • Carlo Aall held innlegg om tilpasning til nye værforhold på seminar arrangert av KS i Oslo 19. september.

  • Stort vedlikehaldsetterslep på bygningar og vegar gjer at kommunesektoren ligg bakpå når det gjeld tilpassing til klimaendringar. Vestlandsforsking meiner sektoren bør vurdere å redusere byggeaktiviteten medan ein tek att vedlikehaldsetterslepet. Jordvern er eit anna viktig tiltak for klimatilpassing som vert framheva i det nyleg avslutta FoU-prosjektet ”Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunan infrastruktur” på oppdrag frå KS.

  • Nydyrkingsressursene i Norge er begrensete. Og de ligger stort sett i lite gunstige klimasoner. Klimaendringer som bidrar til en mer ustabil og presset global matforsyning tilsier at vern av den beste matjorda er et viktig tiltak for tilpassing til klimaendringer.