Reiseliv

Vestlandsforsking har ei brei tilnærming til reiseliv som forskingsfelt. Vi forskar på næringa sitt arbeid med klima, miljø og berekraft, og korleis reiselivsbedrifter kan auke verdiskapinga si  gjennom innovasjon, entreprenørskap og opplevingsturisme.

Denne tverrfaglege forskargruppa har seniorforskarar med bakgrunn innan samfunnsgeografi, statsvitskap, naturforvaltning og landbruksøkonomi, idrett og friluftsliv, entreprenørskap og innovasjon, etnologi og humanøkologi. Vi har dessutan med forskarar med bakgrunn frå IT og regional utvikling, og frå internasjonal reiselivsforsking.  Forskarane har samarbeidd tett med aktørar i reiselivsnæringa og landbruket.

Reiselivsforskarane samarbeider med fleire forskingsmiljø i og utanfor Noreg. 

Sentrale forskingsfelt er berekraftig reiseliv og friluftsliv, klimatilpassing i reiselivet, kulturbasert reiseliv, rural turisme, opplevingsturisme og digitale løysingar for reiselivet. 

Reiselivsgruppa har leidd fleire store forskingsprosjekt dei siste tiåra, med finansiering frå Noregs forskingsråd, Regionalt forskingsfond Vestland og EU-kommisjonen, gjennom til dømes Horisont2020. I tillegg utfører vi oppdrag for kommunar og fylkeskommunar, men òg organisasjonar og private aktørar i reiselivet.

 

Publikasjonar

Prosjekt

Artiklar

 • kajakk gudvangen

  – Reiselivet er den første sektoren som får eit nasjonalt styringsdokument som tek klimaomstilling på alvor, seier leiande seniorforskar Carlo Aall ved Vestlandsforsking. Reisemålsutvalet la 30. mars fram ein ny NOU med forslag til korleis reiselivet her til lands bør utvikle seg.

 • Turgåar på veg ned Aurlandsdalen

  Turgåarane som går dagsturen gjennom Aurlandsdalen, er godt nøgde med tilrettelegging og vedlikehald av stiar, viser ei undersøking Vestlandsforsking har gjennomført. - Når det gjeld reisa til og frå området, kan ting likevel bli betre, seier seniorforskar Agnes Brudvik Engeset.

 • Isbre i bakgrunnen, folk på veg opp til isen på berget i turklede

  Klimakrisa vil setje reiselivet på store prøvar i form av kortare skisesong, brear som trekker seg tilbake og flaum og skred som påverkar aktivitetstilbod og framkommelegheit. På ein konferanse 14.-15. november kan du få del i dei nyaste forskingsresultata om korleis klimaendringane er venta å påverke det naturbaserte reiselivet.

 • Middelaldrande/ung kvinne i beige t-skjorte står ute på grøn plen i fint vêr, klatrestein i bakgrunnen

  Kristin Løseth var sjølv ein ivrig klatrar, skikøyrar og elvepadlar. Det inspirerte ho til å forske på dei små bedriftene som lever av å tilby slike aktivitetar. Etter 15 år ved Høgskulen på Vestlandet, blei ho i år tilsett som seniorforskar ved Vestlandsforsking, med reiseliv som felt. – Kristin styrkar oss med både erfaring og kunnskap om naturbasert reiseliv, seier kollega Agnes Brudvik Engeset.

 • Person med varme kle og hette sit med fjellski og ser ut over vinterfjord frå snølagt fjellplatå. Sol og blå himmel, seint på dag.

  Vestlandsforsking har fem ledige stillingar med søknadsfrist på ulike tidspunkt i april. Forskarstillingane er på områda klimaomstilling, reiseliv og stordata. I tillegg kjem ei traineestilling innan stordata.

 • bratte svaberg framfor brefall, tre fjellkledde folk går oppover mot isen i det fjerne

  Turistane kan svikte turistmagnetane rundt Jostedalsbreen etter kvart som brearmane trekkjer seg tilbake. Førebelse forskingsresultat tyder på at det kjem færre turistar når avstanden til brefall og blåis blir for stor. Samtidig ser forskarane eit potensial for omstilling.