Logo for Statens vegvesen
Statens vegvesen er prosjektleiar for Klimatilpassing og vegtransport. Kontaktpersonen i Statens vegvesen er Gordana Petkovic                

Prosjektet vil utvikle metoder og verktøy for å ivareta klimarisiko i vegsektoren bedre, og bidra til at disse implementeres i vegforvaltningen. Dette oppnås gjennom fire innovasjoner: i) et verktøy for vegsektoren i Norge som operasjonaliserer klimarisiko i samfunnsøkonomiske analyser; ii) forbedrede, innovative verktøy for samfunns­økonomisk analyse av tiltak; iii) oppdaterte retningslinjer for samfunns­økonomisk analyse i vegsektoren som i større grad ivaretar klimarisiko; og iv) bevisst arbeid med å integrere de nye verktøyene i arbeidet til de involverte: Statens vegvesen, Nye Veier og fylkeskommunene. Innovasjonene er relevante for alle fasene i vegprosjekter: plan, prosjektering og drift.

Et klima og samfunn i endring skaper utfordringer for investeringer utsatt for naturfare og endret normalvær. Dette gjelder i høyeste grad vegsektoren. I dag tas det i svært begrenset grad hensyn til klimarisiko i de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for beslutninger i planlegging, prosjektering og drift av veginfrastruktur, og det er ingen tilgjengelige metoder som kan implementeres, hverken fra andre sektorer eller internasjonalt. Det er derfor stort behov for forskning for å utarbeide nye, innovative verktøy som gir beslutningsgrunnlag for planlegging og forvaltning i vegsektoren, og til inspirasjon for andre sektorer der fysisk infrastruktur er viktig.

Brukerpartnere: Statens vegvesen og Nye Veier AS. Faglige partnere: Vestlandsforsking (prosjektleder), Menon Economics og Norges geotekniske Institutt.

Rapport Norges Geoteknisk institutt, Klima Vei H1.1Klimapåvirknng

Pressemelding fra Statens vegvesen

Logo VF
Vestlandsforsking er fagleg prosjektleiar. Kontaktperson for VF er Carlo Aall

Prosjektet er omtalt på Miljødirektoratet sin oversikt over status i arbeidet med klimatilpasning i Norge: miljøindikator 5.6.1

 

Partnere

 

       Logo til NGI                Logo til Nye Veier       Logo til Menon

 

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens vegvesen
I samarbeid med:
Menon economics
Norges geotekniske institutt
Prosjektnummer:
6581
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og stipendiat
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Forskar og stipendiat