Utprøving av to verktøy for analyse av klimarisiko og kost-nytte vurdering av klimatilpasning innen drift og vedlikehold av veier.

Vestlandsforsking og Menon Economics skal for Statens vegvesen prøve ut og evaluere to eksisterende verktøy; ett for vurdering av klimarisiko og klimasårbarhet (QuickScan verktøyet) og et for kost- nyttevurderinger av klimatilpasningstiltak (utviklet i DETECTOR prosjektet). Verktøyene skal prøves ut for riksveistrekningen E-39 Agder til Sogn og Fjordane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens vegvesen
I samarbeid med:
Menon economics
Prosjektnummer:
6531
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og stipendiat
Aktuelt:
  • Foto frå vegstenging i Jølster

    Dei viktigaste vegane i Norge blir jamleg stengde på grunn av flaum og skred. Slike problem er venta å auke med klimaendringane, men ein ny studie Vestlandsforsking og Menon Economics har gjort for Statens vegvesen, viser at talet på slike hendingar kan mangedoble seg dei neste tiåra viss vi ikkje satsar stort på førebygging.