Utprøving av to verktøy for analyse av klimarisiko og kost-nytte vurdering av klimatilpasning innen drift og vedlikehold av veier.

Vestlandsforsking og Menon Economics skal for Statens vegvesen prøve ut og evaluere to eksisterende verktøy; ett for vurdering av klimarisiko og klimasårbarhet (QuickScan verktøyet) og et for kost- nyttevurderinger av klimatilpasningstiltak (utviklet i DETECTOR prosjektet). Verktøyene skal prøves ut for riksveistrekningen E-39 Agder til Sogn og Fjordane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens vegvesen
I samarbeid med:
Menon economics
Prosjektnummer:
6531
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: