Klimarisiko for vegtransportsektoren

Rapport
Id:
Juni 2022
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Eit kunnskapsgrunnlag og rammeverk for vurdering av klimarisiko på case-nivå i prosjektet "Klimatilpassing og veitransport"