Torbjørn
Selseng
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
M.Sc.
Telefon:
Tilsett:
2019

Torbjørn Selseng har mastergrad i klimaomstilling frå Høgskulen på Vestlandet. Han har ein bachelorgrad i journalistikk frå Høgskulen i Volda, og ein bachelorgrad i statsvitskap frå Universitetet i Oslo.

Torbjørn si masteroppgåve "Beyond democracy: Assessing the effects of democratic qualities on CO2" tek for seg korleis utforminga av demokratiske institusjonar spelar inn på statar si evne til å redusere CO2-utslepp. Oppgåva konkluderer mellom anna med at eit stort innslag av institusjonar som vektlegg lik fordeling og lik tilgang, element som er sentrale i FNs berekraftmål, svekkar land si klimaomstillingsevne. 

Publikasjonar:
Prosjekt: