Kunnskapsoppsummering for KS om samspillseffekter i lokal klima- og miljøpolitikk

KS ønsker som del av arbeidet med å iverksette langtidsstrategien å utvikle kunnskap som kan bidra til å nå målene i grunnlagsdokumentet fra KS Landsting. For å bidra til å sette i verk strategien, skal Vestlandsforsking lage en fagrapport om samspillseffekter i klima- og miljøarbeidet. Fagrapporten skal ta for seg fire politikkområder: Vern av biologisk mangfold, reduksjon av klimagassutslipp, tilpassing til klimaendringer, og omlegging til et fornybarenergi-samfunn og lavenergi-samfunn. Formålet med analysen er å beskrive det mulige omfanget og karakteren av positive og negative samspillseffekter. Rapporten skal legge til rette for en diskusjon om hvilke implikasjoner kunnskap om samspillseffektene kan ha for kommunenes innsats for å nå mål på de ulike politikkområdene.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6572
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Seniorforskar
Forskar og stipendiat