Konflikt og samspel i klimapolitikken

Dette prosjektet ser på kor vidt omsyna til klimatilpassing og utsleppskutt er i konflikt med kvarandre eller dreg i same retning, og korleis klimapolitikken påverkar vilkåra for å nå måla om berekraftig utvikling.

Klimapolitikken har som hovudmål å kutte utslepp av klimagassar for å redusere konsekvensane av menneskeskapte klimaendringar. Samstundes må vi tilpasse samfunnet til utslag av klimaendringane. Innan klimapolitikk og -forvaltning har styresmaktene likevel i liten grad sett desse politikkområda i samanheng. Ei slik jamføring er viktig fordi tiltak for det eine påverkar det andre.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Kunnskapsdepartementet
I samarbeid med:
CICERO
SINTEF Community
Nordlandsforsking
Prosjektnummer:
6516-32
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar
Forskar og stipendiat