Spørreundersøkelse til norske kommuner om klimatilpasning

KS ønsker som del av arbeidet med å iverksette langtidsstrategien å utvikle kunnskap som kan bidra til å nå målene i grunnlagsdokumentet fra KS Landsting. For å bidra til å sette i verk strategien, bestiller KS med dette en spørreundersøkelse til alle landets kommuner i 2021 om arbeidet med klimatilpasning.

Temaet for undersøkelsen er avgrenset til å omfatte de deler av klimatilpasning som faller utenom det som gjelder arbeid med naturfare og beredskap, da dette temaet dekkes av en planlagt spørreundersøkelse i 2021 til alle landets kommuner gjennomført av CICERO på oppdrag fra forsikringsselskapet If.

Undersøkelsen er tenkt som en periodevis undersøkelse (årlig eller med mindre hyppighet) og skal derfor bygges opp med tanke på å kunne sammenligne svar over tid. Den skal derfor bygge på tidligere tilsvarende undersøkelser gjennomført for KS, men med de tematiske avgrensningene som er omtalt i avsnittet over, og med mulighet for en seksjon spørsmål med årevis tematiske variasjon.

Link til pressemelding: KS undersøkelse om klimatilpassing 2021

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6573
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og stipendiat
Forskingsassistent