Status for kommunal klimatilpasning i 2024

Rapport
Id:
Mai 2024

Dette er ei spørjeundersøking på oppdrag frå KS om arbeidet med klimatilpassing i 2024, sammenlikna med status fra 2021 og 2017.

Undersøkinga vert gjennomført av Norsk klimamonitor, ei teneste underlagt Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (Noradapt) på oppdrag frå KS (kommunesektorens organisasjon). Undersøkinga er lagt opp så nær som mogeleg til to tilsvarande undersøkingar frå 2017 og 2021, gjort på oppdrag frå KS, for å kunne samanlikne resultata frå dei to undersøkingane. Nokre nye spørsmål er likevel tatt inn i årets undersøking i dialog med oppdragsgjevar, og nokre mindre justeringar er gjort av spørsmåla frå førre undersøking.

Intervju i Nationen med leder i KS om rapporten