mangfald

Artiklar

  • To skjermar i eit auditorium der det står ein mann fremst. Blå, vakre motiv på skjermane frå Arktis (identiske). Mørk sal.

    Polarekspedisjonar, forskingsetikk og mangfald og likestilling i akademia var ingrediensane i Vestlandsforsking-dagen 2021. – Eit viktig mål for denne dagen er å bygge instituttkultur, seier direktør Anders-Johan Almås.

  • Trebord i lyst lokale. Kollegaer i møte sit og ser smilande framfor seg. Laptop i framgrunnen.

    Då Vestlandsforsking undersøkte likestilling, inkludering og mangfald blant eigne tilsette, peika eitt trekk seg ut: Tilsette står svært fritt når det gjeld kor og korleis dei gjennomførerer arbeidet sitt. Slik var det også før pandemien. Fridomen gjer det lettare å kombinere jobb og familieliv og bidreg til god trivsel, viser kartlegginga instituttet har gjort i eigne rekker.