Komparativ analyse av det tilpasningspolitiske landskapet i Norden

Dette prosjektet har som mål å undersøke, analysere og sammenligne klimatilpasning i de nordiske landene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Prosjektet vil se på det politiske og lovgivningsmessige landskapet og identifisere eventuelle forskjeller og likheter mellom de nordiske landene og analysere implikasjonene av disse når det gjelder fremgang. Den komparative analysen vil inkludere lovverk, virkemidler, analytiske tilnærminger, finansieringsmekanismer og nivå av tverrsektoriell integrasjon. Resultatene kan brukes av de nordiske landene til å lære av erfaringer fra andre, og til å forbedre det nasjonale tilpasningsarbeidet.

 

Presseomtale: “Our commitment to co-operation on climate and environmental issues extends far beyond our own borders”

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nordisk arbeidsgruppe for miljø og økonomi (Nordisk ministerråd)
I samarbeid med:
Stockholm Environment Institute, University of Helsinki, Danmarks Tekniske Universitet
Prosjektnummer:
6639
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Aktuelt:
  • Øydelagd campingplass

    - Store samfunnsendringar leidde av ein visjon for eit meir berekraftig og rettferdig samfunn vil gje betre resultat enn store samfunnsendringar som spring ut av eit stadig aukande klimakaos, seier Irmelin Gram-Hanssen, seniorforskar ved Vestlandsforsking. Saman danske, svenske og finske forskarar har ho kartlagt status for klimatilpassing i Norden.