Klimabudsjett 2.0

Klimabudsjett 2.0 ser spesifikt på utfordringer og muligheter for klimaomstilling i Vestland, og skal støtte Vestland fylkeskommune i å omstille seg og utvikle verktøy for å bistå kommuner i Vestland som Sogndal med klimaomstilling. Vestland har en stor del av sin verdiskaping fra olje- og gassnæringen, marin og maritim næring og reiseliv – næringer som må omstille seg betydelig for å nå klimamålene. I dette prosjektet vil vi tydeliggjøre hva forpliktelsen fra Paris-avtalen betyr i en lokal kontekst, gjennom bruk av "karbonbudsjett", noe som innebærer å tydeliggjøre hvor raskt klimagassutslippskutt må skje. Det er nødvendig å bruke både en produksjonsbasert og en forbruksbasert tilnærming for å få ut potensial for klimagassutslippskutt lokalt. Den produksjonsbaserte tilnærmingen ser på de direkte klimagassutslippet innenfor kommunens-grenser, dvs. for eksempel på klimagassutslippet fra forbrenning av brensler til oppvarming/kjøling av bygg. Den forbruksbaserte tilnærminga tar hensyn til utslippet som er forbundet med forbruket som virksomheter, offentlig sektor og kommunens innbyggere har, uavhengig av hvor de skjer geografisk, dette innebærer også å ta med de indirekte utslippene i livsløpet til produkter og tjenester som virksomheter og privatpersoner i kommunen forbruker. Klimabudsjett 2.0 vil utvikle medvirkningsverktøy i kommunal planlegging for å få frem dype refleksjoner omkring ulike aktørenes handlingsrom for å bidra til å nå et lokalt klimabudsjett. Vi vil jobbe tett med brukere i uttesting av i, og med ulike lokale aktører (folkevalgte, kommuneadministrasjon, innbyggere, næringsliv) i ulike sammenhenger (planprosesser, åpne møter, og annet). Målet med prosjektet er at verktøyene som utvikles i prosjektet skal være åpent tilgjengelige og kunne tas i bruk av flere fylker og kommuner i Norge. For å sikre resultatenes overføringsverdi til andre landsdeler og kommunetyper, har vi koblet Asker kommune inn i prosjektet.

Klimabudsjett 2.0 hjå UIB

 

Prosjektleveranse

Workshop February 28th - March 1st.

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt Forskingsfond Vestland
Prosjektnummer:
6600
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar: