Rapport
Id:
November 2023
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Denne rapporten undersøker forbruksrelaterte tiltak og virkemidler som kan gjennomføres på lokalt nivå for at en kommune skal gjøre sitt bidrag til a nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader. 79 Tiltak og 147 virkemidler er identifisert ved hjelp av en gjennomgang av litteraturen om forbruksrelaterte utslippsreduksjoner, og kategorisert gjennom Unngå-Flytte-Forbedre (UFF)-rammeverket. Rapporten ser på utslipp per innbygger og bruker Asker kommune som en eksempelkommune. Utslippene i Asker kommune har blitt satt opp imot tallfestingen av tiltak som er gjort i den internasjonale litteraturen. Videre omhandler rapporten kommuners handlingsrom, basert på teori om hvordan bygge opp støtte i befolkningen, implementeringsfart, virkemiddelblanding og tilgjengelig teknologi for å innrette virkemidler på den mest hensiktsmessige måten. Basert på denne teorien har vi utviklet tre virkemiddelpakker som lister opp de identifiserte virkemidlene i tre ulike implementeringsstadier.