Creating sustainable renewable energy futures with low climate risks (SUSRENEW)

SusRenew skal analysere den pågående overgangen mot et fremtidig fornybart energisystem med null utslipp av klimagasser. Mer presist vil prosjektet undersøke hvordan man kan vurdere og redusere klimarisiko som kan oppstå på grunn av denne overgangen. Prosjektet er avhengig av omfattende deltakelse fra interessenter i fornybar energisektoren, som omfatter representanter fra energileverandører, offentlige så vel som private sluttbrukere av energi og energipolitiske aktører. Prosjektet skal samprodusere kunnskap om sammensatte klimahendelser som kan påvirke energisystemet, det vil si ulike farehendelser som kan oppstå samtidig over ulike regioner. En ny generisk klimarisikomodell for presentasjon av risikoscenarier vil bli produsert, og implementeringen av kunnskap som kommer fra denne modellen vil teste ulike energimodeller som er i bruk i energisystembeslutninger. Metodikken til prosjektet hviler på IPCCs konseptualisering og definisjoner av klimarisiko, som beskriver klimarisiko som samspillet mellom samfunns- og klimaendringer. Videre vil prosjektet anvende rammeverket Impact Chain for å analysere slike risikoer, et rammeverk som legger stor vekt på brukerinvolvering. Til slutt vil prosjektet utvikle tilpasningsstrategier for det fornybare energisystemet basert på resultatet av modelleringen av klimarisiko. Hovedmålet er å legge kunnskapsgrunnlaget for å skape et bærekraftig fremtidig fornybart energisystem med lavest mulig klimarisiko.

Sekundære mål er:

(1) Vurder klimarisikoer ved et fremtidig fornybart energisystem.

(2) Utvikle strategier for hvordan norsk fornybar energisektor kan bidra til Norges klimamål og samtidig redusere sektorens klimarisiko.

(3) Få ny kunnskap om mulige problemer og fordeler ved ulike utviklingsveier for fornybar energi mot 2050 og 2100 med hensyn til klimarisiko

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges Forskningsråd
I samarbeid med:
NORCE
Aalborg universitet, Danmark
Institutt for energiteknikk
SINTEF
Høgskulen på Vestlandet
Brukerpartnere; Huseiernes Landsforbund, Norsk elbilforening, Deep Wind Offshore, Norsk Varmepumpeforening, Småkraftforeninga
Samfunnsbedriftene; Vestland Fylkeskommune, Statsforvaltar Vestland
Prosjektnummer:
6651
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og stipendiat
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø