FNs bærekraftmål

Rein energi til alle

7 REIN ENERGI TIL ALLE

7.1: Sikre allmenn tilgang til billig, påliteleg og moderne energitenester.

7.2: auke andelen fornybar energi i global energimiks.

7.3: doble ENØK-raten i verda.

7a: styrke internasjonalt samarbeid for meir tilgang på FoU og teknologi for rein energi, ENØK, fornybar energi, fremje investering i energiinfrastruktur.

7b: utbygge infrastruktur og oppruste teknologi for berekraftige energitenester til alle U-land.

7 Ren energi til alle

Prosjekt