Oppdragsgjevar
Norges forskningsråd
Leia av
Vestlandsforsking
Prosjektperiode
-

Hvordan kan byrommet være godt for miljøet, klimaet og menneskene som bor der? I dette prosjektet ønsker vi å skape dypere samtaler rundt planlegging av byer og tettsteder for å sikre at løsningene vi utvikler ikke bare løser problemer, men også bidrar til å øke potensialet for bærekraft.

Naturbaserte løsninger er løsninger på samfunnsutfordringer som flom og tørke som baserer seg på og støtter naturens egne funksjoner og prosesser. Foruten å ta vare på biologisk mangfold blir naturbaserte løsninger også sett på som mulige løsninger innen klimatilpasning, utslippsreduksjon og økt sosial rettferdighet, særlig innen byer og tettsteder. Forskning viser at det kan være vanskelig å innfri potensialet som naturbaserte løsninger kan ha, særlig med tanke på hvordan man kan sikre sosial rettferdighet i byutvikling. Dette fordi beslutningsprosesser kan være vanskelige for folk flest å ta del i, og fordi ulike interesser og maktforhold kan gjøre det utfordrende for særlig utsatte borgere å bli sett og hørt.

I dette prosjektet skal vi utvikle en metode for hvordan prosessene rundt naturbaserte løsninger (fra identifisering av problemet til implementering av løsninger) kan gjøres mer inkluderende og føre til at både prosess og resultat bidrar til økt sosial rettferdighet og samhørighet i byene og tettstedene der løsningene utvikles. Prosjektet baserer seg på en forståelse for samfunnsendring som komplekst og sammensatt og som noe som derfor krever en helhetlig tilnærming på tvers av både praktiske, politiske og personlige aspekter. Rent konkret skal vi gjennomføre

«transformative laboratorier» i seks byer i Norge, Sverige, Polen og Spania og utvikle et treningsprogram slik at prosjektets resultater kan deles med flere og styrke arbeidet med bærekraftig utvikling.